Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Annie had haar arm om haar heen geslagen; fluisterde : Iïfkiete.in- Maar mf cen Weur ontw°°d zich de juffrouw 2LAan,e' TStreDflelln9- - Fv ie ma3 * dingen

f heanl^611' 'c 1 • vou must »'* Annie... Fancy mother

~kP'a ' mothcr! échtte het meisje ongeduldig het hoofd: I - Moeder zou u hoogstens het huis kunnen uitsturen, en dan zou ik ook geen dag langer thuis blijven; dan gingen

HmTW* heC?' hè?"' dan vroeg ik papa mij

f geld te sturen, elke maand genoeg voor ons beidjes, en dan

gingen we naar Italië of zoo - éénig - of naar Nice,

ja. ja. naar Nice! en dan was ik je dochter en dan kleedden i rmXS T mo?i'Lchic' weet-je. en dan wandelden we

,1. * f \fnQS de boulcvards. en jij stelde me overal voor

hoJ u ^'j*11 Je Üet ^«kaartjes drukken: The right | honourable Gladys .Countess of Rutherford of zoo iets. Zou l aat met schitterend zijn?...

Miss Norton schudde zachtjes' het hoofd. — Kind kind

™ i? ^iT** ic me daar! Waar haal je het vandaan.'

zeg, how did it enter your head ? — Welr zoo maar, van zelf! lachte Annie. — Houdt ü ; niet van fantazeeren ?

< rir^n^331^11 fanta*l*« bewegen zich toch in een andere ricnting... Ze gaan minder „hoog"...

WÊtlS: maiaïiU mo1ctLniet denken, dat ik zoo graag „hoog" ! wil. hoor! Jakkes, ik haat die voorname stijfheid. 'k Geloof CiT aT ^ "ïrt °? dc hei 9^«kkig kunnen zijn... da* °°genbHk bracht de meid het theewater binnen.

naar hovfnTn ^J* T lanfler gouden. Annie ging naar boven, haar goed wegbrengen.

En alleen weêr in de stille kamer, dacht de juffrouw over

L^T Y * una' nU wcêr van dit 9eval- Met haar eenvoudige hersens begreep zij Annie niet. zooals ze géén van de Hadas begreep, tenzij dan met die zekere intuttie. door Torif^^ ve*e* ta de fam"te haar eigen geworden. •Toch a scheen het dat zij steeds wist hoe te handelen, met ™L? .? b^slist1heid «f"* foor te hakken iederen knoop, waartoe de karakters, die hier moesten samengaan, den dagelflkschen leefgang vaak verwarden _ zoo was er toch ^rhL a lamet kon' dat als iets nauw zichtbaars

schaduwde door het huis en om de hoofden van zijn bewoners; iets vreemds, onbegrijpelijks, waartegen zij machteloos stond en waarvoor zij zich - soms ~ beangst gevoelde.

Sluiten