Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

apachen verborgen, uitleefden hun donkere passies: de mannen en vrouwen die lachende tartten „le baiser rouge"

«f ! j V°°r hct raam van haar boudoirtje en'ineens zag ze den regen weêr. die viel in den kleinen uin. plassen maakte op het wintersch gazonnetje, klokkerde in goS S

'iiS £°°lde t1a sIcutel ta de dcur beneden: Willy die Sü^kSSK»* de vi^!* Stl^ 2lch °Ver 'tvoorh°ofd, als streek zij weg een ™i Mn SOt' Taar?m denk lk 2005 denken zoowel

O £ TT™ dan ik... of denk £Jt zoo... alléén ?. u got, ben ik dan gék, gèk 1...

Ju? Z°*£ DCêr biLeen stocl: brak in stugge droge SS?" En ,^illm' een °ogenbhk later, haar vond

Sa z^h^ cnrij9ind2l,namomhaats^on5ers

otv^rge^s:hoofd 21,11 borst'9ing haarsnikk-

UI

n„Zi!Jïadi.Frf een briefje gcscnreven dat het uit moest zijn. aW^ ^ raan haar droombeeld beangstte haar.

vreest riieen Ï^T* ** ^ VCr«etcn m°est = ook wST ji '^gkeer harer gewaarwordingen van de

: & .imaaI 2 Fré had b«ocht: die plotselinge moe-

haat of ™ **Utto*fcn 9at i? hare hersenen. Het was 7t a i , ^ aHes wat hem betrof een sfeer zich

aroenr^^11^116 bcangstiging, waarin als met de igroene schimmeringen van een fosforizeerend hcht zij duivels l^tazen zag. O. zij wilde het niet langer, wilde tfe , - zï :? wilde geluk en eenvoud in een rein, een simpel leven me haar man en kind. Zij was toch niet slecht, wüde toch ttStgf.T Waa- -rd zij dan befoSt^

h^v !ft la dc2C ^«dagen, waarin zij weinig uitging, wereld ontmoeten' bang voor iedere aanraking met dj

Wk * ' uCt cvcn,met zijn wreede bekoringen; waarin zii zich trachtte in te leven in haar home. het hms ta de Nassmi ^hjkstraat. dat met zijn vier muren haar de veilige omÏÏE ting leek van haar geluk, de eenvoudig!, reine atmosfeer waarin zij ademen wilde... in die dagen rat S 5 het bedje van haar kind. haar dochtertje, dat sliep, het^uLtfji

Sluiten