Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat alles en dié allen waren verdwenen. En wat bleef er dan over voor de jeugd, wat anders dan kattekwaad uitvoeren en straatschenderij plegen om de energie te uiten?

Jeugd wil spelen; jeugd wil ruimte! Maar 't spel was verboden door de kleinheid der woning, de nauwte der straat, het leerplan der school. Bij den uitleg der steden had men er niet aan gedacht speelvelden te maken — de grond was ook te duur — en slechts bij uitzondering werd een pleintje gemaakt, soms met een perkje bloemen in 't midden, bloemen die verdedigd werden door staketsels en prikkeldraad. Wat móest er zoo wel worden van de jeugd? En de ouderen! Wat bleef den mannen anders dan de helverlichte kroeg om het gedrens der kinderen en het gemopper der vrouw in het benauwende huisvertrek te ontvlieden? Dronken- Drankbedwelming en drankmisbruik — nieuwe tehap en elementen van verwording voor zichzelven en voor de

armoede. ... , , j ,

kinderen 1 Een satansche cirkel: armoede, dronkenschap, armoede — die vruchtbare moeder van zooveel ellendigs en kwaads 1 Gebrek aan „Bij een groot deel van ons volk", zegt de redacgeestelijke teur van De Gong in een zijner artikelen: „ontbreekt verheffing. ^ besef van afhankelijkheid, het gevoel van kleinheid tegenover het Hoogere en Eeuwige. Er valt een geest waar te nemen van platheid, van gemis aan eenige verheffing. Hiermee samen valt het gebrek aan kunstzin, aan gevoel voor het mooie in de natuur.

En waar nu de geest zoo weinig vindt in zich zelf, geen stemmen uit een hoogere wereld tot zich hoort spreken en geen indrukken van natuur en kunst ontvangt, daar ligt het voor de hand, dat hij ontspanning zoekt in lage handelingen, die vaak haar eenige aantrekkelijkheid vinden in de omstandigheid, dat ze ongeoorloofd zijn." Zoo is het!

Materia- „Het materialisme", zoo zegt hij elders, „dat langen lUme. tijd als een leer werd gepredikt, heeft tot egoïsme geleid, terwijl een ideëele opvatting van het leven in zelfopoffering een der schoonste menschelijke deugden

Sluiten