Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leven boven den stand.

Toe. nemende zedeloosheid.

Verdere oorzaken van tuchteloosheid.

En verder:

„In menig burgergezin moet elke dochter een „dame" en iedere 16- of 17-jarige zoon een „heer" zijn. Er is zooveel geld noodig, dat men zich met allen arbeid dit „menschwaardig bestaan" niet verschaffen kan, dus ontevreden wordt. Ook in de hoogere standen vindt men vaak in ietwat anderen vorm hetzelfde euvel. Van eene voorbereiding tot den harden strijd des levens is in vele gezinnen geen sprake.

De zoodanig opgevoeden missen bij hun intrede in de wereld de kracht, zich staa'nde te houden en zichzelven te beheerschen ten bate der gemeenschap.

„Zedeloosheid", zegt de schrijver verder, „heeft door de eeuwen heen bestaan; waar ze het felst ën onbeschaamdst optrad, neigden volken ten ondergang.

Velen zijn van oordeel, dat er een bepaald ontkennen is der beginselen van zedelijkheid en recht, dat er steeds meer onbeschaamdheid in hoogere en lagere standen valt waar te nemen; dat de zedeloosheid driester dan vroeger het hoofd opsteekt; dat door openbare uitvoeringen en voorstellingen de eerbied voor een zedelijk leven niet wordt versterkt.

Op straat wordt de onzedelijkste taal uitgeschreeuwd en uitgezongen, zonder dat de politie iets doet om die kwetsende uitingen te voorkomen of te straffen.

Wat soms in bioscopen wordt vertoond, of tusschen de „drama's" door, door „zanger" of „zangeres" wordt gezongen, is weinig verheffend en oefent zijn invloed uit. En al wordt aan het jonge kind de toegang ontzegd, de vaders en moeders, of de broers en zusters brengen het fraais wel verder.

Ziedaar eenige van de hoofdoorzaken van de heerschende tuchteloosheid!

Wij zouden er nog vele andere kunnen opnoemen, als daar zijn een ongebreidelde vrijheid van drukpers, waarvan schromelijk misbruik wordt gemaakt; eenzijdigheid bij het onderwijs; overdrijving in de sport; lakschheid bij tpubliek; een gebrekkige strafrechtpleging en bijna overal in de steden een schromelijk onvoldoende gelegenheid voor klein en groot om zich op nuttige, verheffende, veredelende wijze te ontspannen.

Sluiten