Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gingen ot Afdeelingen van vereenigingen en één van het Bestuur der Ledengroep." En Art. 18 zegt:

De Vertegenwoordigende Lichamen hebben tot taak, om, zonder de zelfstandigheid der als lid aangesloten Vereenigingen of Afdeelingen van Vereenigingen aan te tasten, het doel der Unie ter plaatse stelselmatig te bevorderen.

Zij trachten dat doel o.a. te bereiken door: ie. een band te vormen tusschen de verschillende leden;

2e. voeling te houden met het Algemeen Bestuur;

3e. de. aandacht der leden te vestigen op ongewenschte toestanden;

4e. tot het nemen van maatregelen en besluiten op te wekken;

5e. eene goede verstandhouding en waar mogelijk samenwerking te bevorderen met autoriteiten, besturen, vereenigingen en bijzondere personen van invloed j

6e. op verzoek uitvoering te geven aan besluiten van als lid aangesloten Vereenigingen, onderdeden van Vereenigingen of van Leden-Groepen, en

7e. het laten optreden van sprekers en het bezigen van andere middelen tot algemeene bekendmaking van de beginselen en van het doel der Unie. Neutraal Door al deze bepalingen, deze grondregelen, wordt karakter. bereikt, dat het neutraal karakter der Unie op godsdienstig en politiek terrein wordt gewaarboigd, een karakter waarmede de Tucht-Unie staat of valt. Immers, wil zij, voor de bereiking van haar doel, kunnen rekenen op alle organisaties, die zich richten op den wortel van het kwaad, en zal zij voor die organisaties wezen het middelpunt ter wegneming, met gezamenlijke kracht, van het meest schadelijke gevolg van dat kwaad, dan moet er ook plaats zijn voor allen, onverschillig van, welke staatkundige, wijsgeerige, humanitaire of godsdienstige richting hij zij.

Toen het algemeen karakter der Unie was vastgesteld, werden de zorgen van het Bestuur aan andere dingen gewijd.

Wie bekend is met de bezwaren en moeilijkheden

Sluiten