Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie. aan den langzamen gang van zaken bij de berechting, niet alleen van misdrijven, doch ook van overtredingen;

2e. aan een sterk overdreven formalisme bij de rechtspleging;

3e. aan de trage ten uitvoerlegging der vonnissen;

dat dus in bespoediging en vereenvoudiging der berechting van „kleine zaken" en in snelle oplegging en uitvoering van straf in dezen heil moet worden gezocht;

dat elders, in 't bijzonder in Engeland, is gebleken, hoezeer onmiddellijke aanhouding van den verdachte en diens dadelijke geleiding voor den bevoegden rechter, die terstond met de berechting aanvangt, een krachtig hulpmiddel is tegen straatschenderij, baldadigheid en andere uitingen van tuchteloosheid;

dat tegen deze wijze van handelen niet zoozeer in de pers en niet uit den boezem der natie, doch in 't bijzonder door eenige rechtsgeleerden bezwaren werden geopperd, als zou dit stelsel indruischen tegen het rechtsgevoel van ons volk, dat in het plegen van menige overtreding een zeer onschuldige daad ziet en in de aanhouding een veel zwaarder straf dan in de door den rechter op te leggen boete of hechtenis;

dat, mocht deze bewijsvoering juist zijn, wat ondergeteekenden betwisten, daaruit zou blijken, dat het algemeen rechtsgevoel beleedigd zou worden, niet door het plegen van zoo menige overtreding, straatschenderij en baldadigheid, die het aanzien van ons volk bij andere naties en in eigen oogen allereerst ernstig schade doet, maar wel door overheidsmaatregelen tegen die uitingen van onhebbelijkheid;

dat, zag het volk in op te leggen boete of hechtenis een veel geringere straf dan in voorgeleiding voor den rechter, daaruit alleen zou blijken: eensdeels dat men weinig vertrouwen stelt in den tact, waarmee de politie bij die voorgeleiding zou optreden, en anderdeels, dat de boete of hechtenis, die gewoonlijk opgelegd wordt, blijkbaar zóó weinig afschrikwekkend werkt, dat het. loopen over straat eenvoudig onder geleide van een dienaar der openbare macht daartegenover als een zwaardere straf wordt gevoeld;

Sluiten