Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hierbij mag worden opgemerkt:

ie. dat bijvoorbeeld het Engelsche volk zeker niet minder prat op zijne vrijheden is dan het onze;

2e. dat, worden niet alleen van misdrijven verdachten, doch ook op het plegen van overtredingen betrapten voor den rechter geleid, de tact der politiemacht van zelve ontwikkeld zal worden en de ■% oorgeleiding op zoodanige wijze zal geschieden, dat gewillig meegaande overtreders door niemand voor eerlooze misdadigers zullen worden aangezien;

3e. dat, evenals thans de voorgeleiding voor den hulp-officier van justitie bij ontdekking op heeterdaad (waartoe art. 41 W. v. Strafvordering bevoegdheid geeft) zelfs bij de geringste overtreding, in de praktijk alle scherpte verloren heeft, ook de praktijk aan de nieuwe voorschriften alle onnoodige en ongewenschte scherpte ontnemen zal en die scherpte slechts behouden zal, waar dit inderdaad noodig en gewenscht is, b.v.:

bij ernstige straatschenderij;

bij het lastig vallen van vreemdelingen;

wanneer het vervoermiddel, waarvan de overtreder zich bedient, of waarmee hij de overtreding pleegt, gelegenheid tot gemakkelijke onttrekking aan de rechterlijke behandeling biedt;

wanneer de overtreding gepleegd wordt door vreemdelingen dicht bij de landsgrenzen ;

wanneer er gevaar bestaat dat zij, die getuigen waren van de overtreding, indien zij niet terstond gehoord worden, met elkaar of met den overtreder in overleg zullen treden;

wanneer de bedoelde getuigen, indien zij niet terstond gehoord worden, naar elders zullen zijn vertrokken, enz. ;

dat tegenover gevreesde nadeelen toch zeker staat, dat bij onmiddellijke behandeling de waarheid beter aan het licht komt, de getuigen met verschen indruk voor den rechter komen en invloeden van buiten noch op den verbalisant, noch op den overtreder, noch op de getuigen in belangrijke mate hebben kunnen inwerken;

Sluiten