Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Gezondheid en een goed humeur zijn de beste geschenken van den hemel, en indien de wijsheid op haar tijd de rol van huishoudster op zich neemt, zal de voorraad duren tot aan het graf.

6. Is er liefelijker plicht dan die der broederlijke liefde ? Wie dus zijn naaste niet liefheeft is geen braaf mensch en geen Christen."

En valt niet evenzeer te leeren uit het werk van den grooten Franschman, Graaf Albert de Mun met zijn Cercles Catholiques d'Ouvriers ê. Zij werden gesticht einde 1871, „l'annèe terrible", thans door nóg verschrikkelijker jaren voor héél het menschdom overdonkerd. Zij werden gesticht onder maatschappelijke omstandigheden, niet ongelijk aan die, welke naar wij vreezen straks ons zullen wachten na den oorlog: alles neergedrukt, alles ontwricht, alles uiteen gerafeld en ver-preid, zonder iets dat op den vroegeren samenhang geleek, en te midden eener gedemoraliseerde bevolking.

Toen grondvestte die Fransche Jager-officier zijn „Cercles", brandpunten van verheffend leven, haarden van broederlijkheid, orde en verstandige tucht.

En bestaat niet in Zwitserland een stelsel van zakboekjes voor elk kind, met contröle van alle burgers ?

Valt niet, ook in Engeland en in andere dan de reeds genoemde landen, veel te leeren voor den Nederlander, die met innig leedwezen zijn volk — waar het als zoodanig zich vertoont aan den vreemdeling — minderwaardig weet in goede manieren, in goeden toon, in tucht? En zijn niet Amerika en Groot-Brittannië ons met hun grootsche beweging voor „Moral education" schitterend ten voorbeeld? Is niet de grondgedachte der padvinderij, zuiver toegepast en niet dienstbaar gemaakt aan andere dingen, een plan van jeugdorganisatie, bestemd om het kind en den jongen mensch te vormen en op te leiden tot kerngezonde leden eener gemeenschap, die meer en beter dan de huidige samenleving dezen naam verdient? Een gemeenschap, waarin de grenzen der vrijheid voor een ieder gevonden en geëerbiedigd worden daar, waar de vrijheid van den ander begint? Zeker,

Sluiten