Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij zijn nog onafzienbaar ver van een toekomst, waarin in waarheid broederschap en vrede zullen wonen op aarde. Misschien zijn wij daar zelfs verder af dan vroeger; maar dit ontheft ons niet van den plicht, het onze te doen en te werken zoolang het dag is, omdat voor ieder onzer eenmaal komt de nacht, waarin men niet meer werken kan.

Op ieder onzer rust de verantwoordelijkheid hiervoor, dat wij naar onze krachten en gaven moeten medewerken om de wereld, de menschheid, ons vaderland en ons volk in de eerste plaats op hooger plan te brengen. En daarbij gelde het woord van den dichter: „men reken' d'uitslag niet, doch teil' het doel alléén".

Meer dan ooit is het een eisch des tijds, dat allen zich vereenigen voor het goede doel. Orde, tucht, zelftucht, — meer dan ooit zijn zij noodig, en wel in de allereerste plaats voor het Nederlandsche Volk, om den chaos van thans, en den wellicht nog grooteren chaos van morgen te ontwarren en alles te leiden in banen, die voeren tot versteviging der maatschappij, tot herkrijgtng van algemeene welvaart, tot verovering van een gezond, vrij, gelukkig volksleven.

Zult gij, lezer of lezeres, daarbij willen achterblijven ?

„Een berg van werk wacht ons", zegt het bestuur der Tucht-Unie. Ja; want er is bijna geen enkel terrein van socialen arbeid, van ethisch streven, van humanitaire actie waarop de vlag der Tucht-Unie niet behoort te wapperen hoog boven de arbeiders onder eigen banier, velerlei banieren soms voor 't zelfde werk!

Maar daarbij hebben wij steun noodig, krachtigen, ook moreelen steun van allen, die zich „hun broeders hoeder" gevoelen; steun van allen, die in de afwezigheid van tucht of in de verslapping of ondermijning er van een maatschappelijk gevaar zien van droevig groote beteekenis. Steun van hen, die zeggen, „lief te hebben hunnen naaste", en die zich noemen naar Hem, die dat gebod predikte.

Steun, van den rijke, die, naar het woord van Pierson, overtuigd is, dat „de eigendom alleen dan geëerbiedigd zal worden, indien hij zich eerbiedwaardig toont."

Sluiten