Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar hun haardsteden zijn teruggekeerd, hun spuit op zolder hebben geborgen en hun kleine jongen weer met hun kepi laten sollen, zich nog eens te binnen brengen wat de jociaal-democratische Kamerfractie heeft gedaan om ook voor hen het leven in den troep wat dragelijker te maken.

Maar wij wenschen toch vooral deze brochure in handen van de vrienden, die het onuitsprekelijk voorrecht genieten in het groezelig, grijze pak te mogen rondflaneeren. Want stellig zal ook .in kazerne en kamp, in de kwartieren en op forten, de komende verkiezingsstrijd het onderwerp van menig gesprek uitmaken. Wanneer biggen en oude manschappen hun wolletje beklimmen om in rustige gelatenheid het nobele signaal „Kok in de keuken" af te wachten, zullen de heldendaden bezongen worden van Duimpje, die als Duymaer van Twist in den burgerlijken stand te boek staat, van Bosboom en zijn opvolger den burgercorvéeër de Jonge, van K. ter Laan en al de anderen, die over het lot van den soldaat hebben bedisseld en beslist. Ook zal, wanneer er een wachie wordt geklopt en de tijd tusschen het schilderen moet worden gevuld door het opzetten van een zwaren boom, vaak een hartig woordje over de verkiezingen worden gesproken. Dan kan het gewenscht zijn over wat kennis van zaken en een beetje feitenmateriaal te beschikken.

Daarom hebben wij uit de parlementaire geschiedenis van de mobilisatie-jaren de voornaamste besprekingen, die het leven der gemobiliseerden betroffen, nog eens opgediept en ze als een snoer merkwaardige kralen aaneengeregen. Dit geschriftje bevat dus geen zwaarwichtig

Sluiten