Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRIJD TEGEN DE ARMOEDE.

Vanzelfsprekend hebben de sociaal-democratische volksvertegenwoordigers het als een voornaam deel van hun taak beschouwd er zorg voor te dragen, dat de gezinnen der gemobiliseerden niet aan honger en ellende ten prooi zouden zijn.

Toen in Augustus 1914 heel de vaderlandsche weermacht onder de wapenen kwam, waren de maximum-vergoedingen voor militie f 1—, voor landweer f 1.50 en voor landstorm f 2.~ per dag. Een amendement van de sociaaldemocraten om deze bedragen te verhoogen, werd indertijd bij de behandeling der militiewet om hals gebracht, zoodat tot schande der burgerlijke partijen het gezin van een milicien in 1914 en 1915 van een uitkeering, ten hoogste bedragende zeven heele guldens in de week, moest zien rond te komen.

Het bepalen van de grootte der vergoeding werd in handen gelegd van de burgemeesters. Dit rgaf, zooals in ons dierbaar kikkerland haast vanzelf spreekt, aanleiding tot wanhopig machtsmisbruik. Voor een aantal plattelandspotentaten was dit een welkome gelegenheid'erger dan ooit den baas te spelen en hun onderdanen op bedenkelijke wijze te tyranniseeren.

Sluiten