Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar toch ook de patroons in Nederland nog altijd beter gemeene zaak met elkaar weten te maken dan de arbeiders."

Hoewel In dezen zin, waarin de conclusie der beraadslagingen van de eerste vergadering is neergelegd, geen sprake is van den klassenstrijd, getuigt deze grondslag toch van eene breede opvatting van den strijd der arbeidersklasse. Hoe verschillend gij ook op ander gebied moogt denken, — dat is feitelijk de korte beteekenis van deze woorden — als ge slechts in dit opzicht ééns zijt, dat tegenover de eendracht en de solidariteit der werkgevers de eendracht en de solidariteit der arbeiders geboden is, dan kunt ge te zamen vormen de hechte en sterke band van het Nationaal Arbeids-Secretariaat.

Het is waar, het Nationaal Arbeids-Secretariaat heeft eerst in 1904 zich uitgesproken voor de aanvaarding van den klassenstrijd, doch uit de in 1893 op de eerste vergadering ontworpen grondslag spreekt reeds de duidelijke klank van den klassenstrijd.

De gansche arbeidersklasse tot één macht samen verbonden tegen de macht der werkgevers, dat was de groote grondgedachte van de grondleggers van het N. A.-S., die inhaerent is aan de theorie van den klassenstrijd. En hoewel het eenigszins vreemd aandoet, dat twee organisaties, zooals de Sociaal-Democratische Onderwijzersvereeniging en de Sociaal-Democratische Bond, die toch als politieke socialistische organisaties verder gingen in doel en streven dan de vakvereenigingen, mede er toe besloten, was het naar den geformuleerden grondslag zeer juist gezien, toen men besloot een vervolgvergadering te beleggen, waartoe alle arbeidersorganisaties van alle richtingen, zoowel de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond, het Christelijk Werkliedenverbond „Patrimonium" als het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond zouden worden uitgenoodigd.

Deze vervolgvergadering vond plaats Zondag 27 Augustus, alwaar aanwezig waren vertegenwoordigers van:

Algemeene Nederlandsche Typografenbond; Nederhndsche Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond; Nederlandsche Timmerliedenbond; Spoorwegpersoneelvereeniging „Steeds Voorwaarts"; Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond; Algemeene Meubelmakersbond; Borstelmakersbond; Nederlandsche Diamantbewerkersvereeniging en Sociaal-Democratische Bond.

Ondanks dat in den oproep tot de vergadering de nadruk

Sluiten