Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Textielbond", Nijkamp en Ter Huurne; H. Verveld, voorzitter van „Unitas", en Mensink, de propagandist van den „Chris» telijken Textielverband" in Duitschland, deze allen tezamen hebben met behulp van den burgemeester, politie en maréchaussée, de georganiseerde stakers de fabriek ingedreven.

Bevers, de voorzitter van „De Eendracht', zeide herhaalde malen: „Toe jongens, gaat er nu in, blijf nu niet langer staan. Kom, wacht nu niet langer."

Ziehier eenige feiten, die ons leeren hoe de vijanden van de onafhankelijke vakbeweging en het Nationaal Arbeids-Secretariaat, geen middel onbeproefd lieten in al de jaren dat onze centrale de arbeiders steunde in hun strijd tegen het kapitalisme, om de onafhankelijke vakbeweging er onder te krijgen.

Klasse-solidariteit werd door hen blijkbaar niet gekend; als het tegen „de vrijen" ging waren alle middelen geoorloofd.

De moderne en sociaal-democratische leiders waanden zich reeds heer en meester van het terrein.

In begin 1907, toen het N.A.-S. een hevige innerlijke beroering doormaakte, ten gevolge van eenige fouten van sommige bestuurders, ging er één juichtoon op in het kamp zijner vijanden.

Eindelijk waren ze dan zoover, dat hun doel: .Weg met het N.A.-S.", werkelijkheid zou worden.

In Mei 1907 schreef Jan Oudegeest in .De Vakbeweging": .De slag is eindelijk gevallen, de ontbinding treedt

in, nadat reeds geruimen tijd het lichaam ziek is geweest.

Zoo komt het einde van het laatste bolwerk, hetwelk het

anarchisme in Nederland nog had, wij willen eerlijk zeggen, •spoediger dan we hadden verwacht.

Zoo komt er eindelijk een slot aan het treurspel, hetwelk jaren lang in Nederland is opgevoerd onder den titel:

.De onafhankelijke vakbeweging". Het laatste bedrijf is begonnen. Hiermede is een geheele periode in de vakbeweging

afgesloten."

Het heeft echter niet mogen baten, zij hebben het beoogde doel niet bereikt. Weliswaar heeft het N. A.-S. moeilijke jaren tengevolge van dit alles doorgemaakt, doch door de vasthoudendheid van verschillende kameraden bleef het N. A.-S. over-

Sluiten