Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Toch zijn deze onlusten niet alleen te verklaren uit onverstand en moedwil. In tal van plaatsen in het land hadden ongeregeldheden plaats. De grond voor die ontevredenheid is gelegen in de houding van regeering en volksvertegenwoordiging."

„Het Volk'V dat daags na het verzet van de uitgehongerde massa de regeering ophitste om niet te wijken, schreef ortöer den drang der omstandigheden, Donderdag 5 Juli:

„De massa is uitgeput. Zij voelt haar weerstandsvermogen verdwijnen."

Niettegenstaande al de leiders van de moderne of Sociaal-democratische vakbeweging tegen onze propaganda te keer gingen alsof ze deelden in de winsten der O. W. ers, schreef iemand in het orgaan van den modernen Bond van Kleedermakers, „De Kledingindustrie", in de eerste helft van Augustus 1917:

„Wel vraag ik mij af, waarom de S. D. A. P. en N. V. V. niet reeds veel vroeger eischen hebben doen hooren als door de S. D. P. en het Rev. Soc. Comité zijn gesteld? Mijns inziens moeten de arbeiders nu eens goed gaan begrijpen, dat ze hun belangen niet langer énkel kunnen laten behartigen door leiders en vakvereenigingsbestuurders, doch dat zij dezen moeten gaan dwingen om een richting in te slaan, waarvoor genoemde zoogenaamde voormannen (en ook vrouwen) blijkbaar terugdeinzen. Het parlementair gekonkel van de Kamerleden met de regeering helpt de arbeiders geenszins uit den nood; evenmin het z.g. optreden van demokratische wethouders."

Met wat hier voorgaande uit den mond der leiders en de pers van de S. D. A. P. en Sociaal-demokratische, alias moderne vakbeweging wordt geciteerd:

„worden de propagandisten van de onafhanke, lijke, revolutionair syndicalistische vakbeweging in het gelijk gesteld en blijkt er uit dat de arbeidersklasse door de leiders der S. D. A. P. en N \. V. schandelijk is misleid geworden."

Sluiten