Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het vorenstaande blijkt meer dan duidelijk, dat de harde praktijk van het kapitalisme en imperialisme de leiders der S.D.A.P. en het N.V.V., de centrale van de Sociaaldemocratisch-moderne vakbeweging, heeft gedreven op den weg, die door de onafhankelijke, revolutionair-syndicalistische vakbeweging is aangegeven onder hoon, spot en verdachtmaking van den kant van hen, die eindelijk zelf moesten erkennen, dat de taktiek en strijdwijze dier vakbeweging de juiste is.

* » *

Onsterfelijk belachelijk hebben de leiders van het N.V.V. zich gemaakt, nadat het N. A. S.-bestuur aan alle vakcentralen in het land had verzocht om gezamenlijk een actie te beginnen voor den eisch:

Vol loon bij gedwongen werkloosheid ten gevolge van den oorlog,

althans om te verkrijgen een redelijke uitkeering voor de werkloozen. In zijn antwoord op het verzoek van het bestuur van het N. A. S., om voor dezen eisch tot samenwerking te komen, schreef het bestuur van het N.V.V. aan eerstgenoemd bestuur o. m.:

„Hoe 'verheugd wij overigens zijn over uw thans ontwaakte belangstelling in het werkloosheidvraagstuk (blijkbaar "ten gevolge het onder leiding van onze mannen verkregen resultaat in de Rotterdamsche haven)*) en hoe gaarne wij steun verleenen aan iedere ernstige poging om den toestand der werklooze arbeiders te verbeteren, daar ook wij van meening zijn, dat in vele gevallen verbetering noodzakelijk is, moeten wij toch betwijfelen of de door u voorgestelde weg tot practisch resultaat zou leiden.

Blijkbaar is toch door u uit het oog verloren, dat in de meeste vakken de arbeiders, mits zij zich

) De waarheid in zake dit resultaat is, dat ook toen de moderne navenarbeidersvereeniging, met Heykoop aan het hoofd, gedwongen werd de strijdmiddelen der onafhankelijke vakbewefrine daarvoor aan te wenden.

Sluiten