Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s echts doelmatig, d.w.z. in een „modernen" bond organiseeren, tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid verzekerd zijn, waarbij iedere organisatie het iecht heeft de uitkeering zoo hoog te bepalen als zij wil, tot een maximum van 70 pCt. van het loon.

De havenarbeid is een der zeer weinige uitzonderingen op dezen regel^ doch ook hiervoor zijn wij naarstig bezig een doeltreffenden vorm van verzekering te zoeken. Overigens zullen de door u bedoelde maatregelen o. i. slechts succes kunnen hebben in die bedrijven, waar het voor de patroons, van belang is om een zekere reserve ter plaatse te houden, hetgeen voor zoover wij weten met slechts zeer weinigen het geval is.

De door u voorgestelde maatregelen zullen dus in de groote hoofdzaak ten goede komen aan hen, die zich niet wenschen te organiseeren, of aan de leden van bij uw centrale aangesloten organisaties, die thans nog niet bij de Rijkswerkloosheidsverzekering kunnen zijn aangesloten.

Wij meenen voor deze groepen de zorg aan u te moeten overlaten en zullen inmiddels op den door ons ingeslagen weg voortgaan om den toestand der werkloozen te verbeteren, zooveel in ons vermogen is. Mocht gij lust gevoelen onze pogingen op eenigerlei wijze te steunen, dan zijn .wij bereid dit te aanvaarden.

Voor het Dag. Bestuur N.V.V., (w. g.) J. OUDEGEEST, Voorzitter."

Wij hebben in den brief van het dagelijksch bestuur van het N.V.V. een paar zinnen cursief laten zetten, om deze goed te doen uitkomen. Want in verband met hetgeen nog over deze zaak volgt is het van het grootste belang bedoelde cursief gezette zinnen goed in het hoofd te houden. De lezer zal dan'bemerken hoe het dagelijksch bestuur van het N.V.V. maar een beetje opschepte in het schrijven wat het 26 Juli 1918 zond aan het bestuur van het N.A.S. Hetzelfde dagelijksch bestuur van het N.V.V.,-dat de zorg voorde ongeorganiseerde groepen van arbeiders toen nog

Sluiten