Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De A. N. D. B. en de Oorlogsleening. — Naar wij vernemen heeft de Bondsraad van den A. N. D. B. in zijn jongste vergadering besloten deel te nemen aan de Oorlogsleening met een bedrag van f 125.000.—.

Die som is het kwart van de werkloosheidkas, dat volgens de bepalingen der buitengewone werkloosheidverzekermg niet uitgekeerd behoeft te worden, doch gereserveerd moet blijven, opdat, als normale omstandigheden zijn ingetreden,- de kas onmiddellijk weer normaal kan functioneeren.

Waar dus de f 125.000.— toch vastgehouden moeten worden, meende de Bondsraad gebruik te moeten maken van deze gelegenheid om het geld soliede, tegen hooge rente en makkelijk realiseerbaar te beleggen.

In den loop der discussie werd door den voorzitter H. Polak er bovendien op gewezen, dat de regeering wel eenig recht heeft op de erkentelijkheid van de vakbeweging in 't algemeen, en den Bond in 't bijzonder voor de buitengewone werkloosheidverzekering, die van zoo groote beteekenis voor het behoud der organisatie is gebleken."

Is het noodig nog meer aan te voeren om te doen zien dat de moderne vakbeweging de anti-militaristische propaganda verwierp?

Zij stond, ten opzichte van deze vraag, VIERKANT TEGENOVER DE ONAFHANKELIJKE VAKBEWEGING.

Maar nu de practijk.

In Augustus 1918 hield het Nederlandsch Verbond § van Vakvereenigingen, waarbij ook zijn aangesloten de bonden die hun kasgeld, de contributie der leden, hebben belegd in de oorlogsleening, een Algemeene Vergadering.

Geleerd door de juiste tactiek en strijdwijze der onafhankelijke vakbeweging en opgeschrikt door de gruwelen van den oorlog, welke tevens tot gevolg had den ondergang der internationale arbeidersbeweging, werd op bedoelde Algemeene Vergadering heel voorzichtig onderstaande motie in elkander gezet en aangenomen:

Sluiten