Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel moet wórden beschouwd in het licht eener nTntfistb6W6?inEf *

verklaart zich bereid, om, met behoud van alle vrijheid, ten einde waar mogelijk en op iedere geschikte wijze, te trachten de voortbrenging en verdeeling van levensbehoeften te helpen verbeteren, met alle vakcentralen overleg te plegen en samen te werken, ten einde op de basis van 't vorengezegde een doelmatige actie te voeren." Wel spreekt het bestuur van het Nederlandsch Verbond van Neutrale Vakvereenigingen zich hier zeer voorzichtig uit, maar het middel, de algemeene werkstaking wordt niet meer verworpen. Daar winnen de ideeën der onafhankelijke vakbeweging eveneens veld.

Zoo dringen deze voortdurend verder door. Wy zijn er dan ook vast van overtuigd dat het proletariaat, internationaal, onder de vaan van het revolutionaire syndicalisme, het kapitalisme zal overwinnen.

Uit hetgeen in de voorgaande bladzijden van dit boekie over deze materie is geschreven bleek, niettegenstaande de propagandisten van de moderne vakbeweging rondbazuinen, dat de onafhankelijke vakbeweging andere „stroomingen" in de vakbeweging volgt, dat de moderne vakbeweging haar verouderde reformistische begrippen over boord gooit en die van de syndicalistische vakbeweging aanvaardt. Bleek dat uit de door ons aangevoerde onweerlegbare bewijzen omtrent onderdeelen van den strijd, welke de arbeidersklasse te voeren heeft, méér nog b eek dat uit de groote lijnen, welke de vakstrijd heeft te volgen.

Wij bespraken slechts drie punten, n.1. c&recfe actie, strijd tegen het militarisme en de algemeene werkstaking. Deze drie punten betroffen alleen de strijdwapenen, welke gehanteerd moeten worden in den klassenstrijd en waaraan de moderne vakbeweging al meer waarde begint te hechten, hoewel deze voorheen als ondeugdelijk werden

VO°rgMaarder is nog iets anders waarop wij in dit verband eveneens de aandacht moeten vestigen, dat is n.1. net

Sluiten