Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd bij de behandeling van een wetsontwerp voor het langer in dienst houden van dienstplichtigen bij de landweer, nadat de Regeering voldoende inlichtingen geweigerd had over de verhoudingen met het buitenland, waardoor toch een zaak als deze moest worden beheerscht, door Troel s tra een motie voorgesteld, waarin dit zwijgen der Regeering, zelfs in geheime vergadering, werd betreurd.

Deze motie kreeg 14 stemmen: die der sociaaldemo-

kraten. De geheele Kamer stemde tegen! En alléén de sociaaldemokraten stemden daarop tegen dé wet. Behalve de „wilde" heer Bichon aanvaardde de geheele Kamer, ook zonder voldoende inlichtingen, het wetsontwerp, en liet de sociaaldemokraten alléén staan in hun verzet. Voorwaar een voorbeeld om onthouden te worden» uit de eerste maanden van den oorlogstijd.

Aan haar voortdurend gevoel van onbevredigdheid over de onvoldoende kennis van zaken op het gebied der buitenlandsche politiek gaf onze Kataierfraktie uiting door een voorstel in te dienen, om een regelmatig overleg tiïsschen de Regeering en de Kamer op dit terrein tot stand te brengen. Een motie-V an Leeuwen, waarin deze werischelijkheid werd uitgesproken, werd op het kantje af met 38—31 stemmen aangenomen. Behalve enkele Katholieken was het geheele politieke Christendom — en op den heer Knobel na de geheele vrij-liberale fraktie daar tegen.

Nadat de Kamer deze wenscbelijkheid had uitgesproken» heeft de roode fraktie een voorstel ingediend, waarin het( overleg tusschen Regeering en Kamer over de buitenlandsche politiek nader wordt geregeld. Terwijl dit geschriftje ter perse gaat, is juist dit voorstel bij de Kamer in behandeling.

Zoo hebben de sociaaldemokraten in de Kamer zich beijverd, dat naast de Regeering ook de gekozen vertrouwensmannen des volks van het lot van Nederland tegenover

Sluiten