Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. S.

Toen voor een aantal jaren de Amsterdamsche Zwemclub voor de eerste maal een diploma als zwemonderwijzer verkrijgbaar stelde en dit later bij de oprichting van den Nederl. Zwembond aan dit lichaam overdroeg, was nog niet te vermoeden, dat eenmaal als een der eischen voor het examen voor gymnastiekonderwijzer zoude gelden „theoretische en praktische kennis van zwemmen" en bleef dan ook het aantal candidaten voor het zwemonderwijzers-diploma steeds eenigermate beperkt, al was in de laatste jaren eenige verbetering merkbaar.

Nu echter werkelijkheid is geworden wat eertijds werd gehoopt en aan het zwemmen een plaats is ingeruimd onder de eischen, te stellen aan hen, aan wie de lichamelijke opvoeding der Nederl. jeugd zal worden toevertrouwd, nu is het eene noodzakelijkheid geworden het zwemmen en al wat daarbij behoort meer dan vroeger ook van de theoretische zijde te beschouwen, en acht ik het daarom eene goede gedachte der Heeren J. M. C. v. d. Griendt en K. H. van Schagen, dat zij zich onverwijld aan den arbeid hebben gezet om in deze behoefte te voorzien, want als handleiding voor de Leeraren in lichaamsoefeningen voorziet hun werk in eene behoefte.

Wel bestonden er reeds handleidingen voor zwemmen, practische wenken voor het redden van drenkelingen, aanwijzingen voor de opwekking der levensgeesten bij drenkelingen etc, maar een werk waarin dit alles is bijeengebracht en met tal van 'afbeeldingen is voorzien, een werk, waarin naast theoretische beschouwingen, de ervaring blijkt van mannen der praktijk, mag op eene goede ontvangst rekenen en hoop ik dit boek niet alleen in handen te zien onzer toekomstige

Sluiten