Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvan was, dat de Heer J. H. Boeke als Voorzitter optrad. Vanaf de oprichting had de Heer J. A. van Monsjon als le Secretaris gefungeerd, maar werd hij, nadat hij voor het verder waarnemen dier functie had bedankt op den 15en October 1868 vervangen door den Heer H. P. Meijer, den man thans nog zoo gaarne door ons in de rij onzer Eereleden gezien. Het voltallig eerste Bestuur van het Verbond bestond toen uit de Heeren: J. H. Boeke, Voorzitter, (lid van Hercules), M. A. van der- Est, Vice-Voorzitter (lid van Lycurgus), H. P. Meij er, le Secretaris (lid van Hercules), W. A. Lodees e n, 2e Secretaris (Hd van de Amsterdamsche Gymnastiekvereeniging) en J. A. van M o n s j o u, Penningmeester (lid van Amstels Gymnastiekvereeniging).

Als bijzonderheid kan hierbij worden vermeld, dat naast dit Bestuur een aanvullingsbestuur werd ingesteld, met de bedoeling eventueele vacaturen in het Bondsbestuur uit dit aanvullingsbestuur te doen aanvullen.

Onze onvergetelijke vriend P. C. A d r i a n maakte reeds in den aanvang deel van dit aanvullingsbestuur uit.

Op 19 December 1868 heeft de eerste uitvoering van het Verbond plaats in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, waarbij met dankbaarheid mag worden teruggedacht aan den steun" daarbij door den Heer Eduard de Vries, Directeur van het Paleis, bewezen. Dit was de eerste steun, die het Verbond van buitenstaanders mocht ondervinden. De latere levensweg van het N.G.V. heeft gelukkig aangetoond, dat het verder niet aan steun van derden heeft ontbroken.

De „opperste leiding" bij die eerste bondsuitvoering was gelegd in de handen van den Heer M. A. v a n d e r E s t.

Reeds op den 4en Februari 1869 vindt de Heer J. H. Boeke, door particuliere omstandigheden gedwongen, reden om als Voorzitter te bedanken. De Heer H. P. Meijer wordt in zijn plaats tot Voorzitter gekozen, ter-, wijl in de daardoor ontstane vacature van le Secretaris

Sluiten