Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Heer H. D. Willink van Collen wordt benoemd. In dat zelfde jaar doorleeft het Verbond zijn eerste reglementswijziging en wordt het ledental van den Bond versterkt door de toetreding van Achilles uit Amsterdam en de Scherm- en Turnvereeniging ,,'s-Gravenhage" uit Den Haag. Echter houden „Amstels G.V." en de Onderwijzersvereeniging „E.V.O.K." op lid te zijn. Op den 3en October 1869 treedt de Heer Van M ons jou uit het Bestuur en wordt de Heer .E. M. S. van Santen, te 's-Oravenhage, tot Vice-Voorzitter van den Bond gekozen. Voor de eerste maal komt de oprichting van een eigen orgaan ter sprake, welke besprekingen ten gevolge hebben, dat, onder de redactie van het Bondsbestuur, de „Gymnast" het levenslicht aanschouwt met een oplaag van 250 exemplaren. Reeds in 1869 gaf Lycurgus té Amsterdam kostelooze gymnastieklessen voor het algemeen.

Intusschen is Amstels Gymnastiekvereeniging uit den Bond getreden.

Nadat in 1870 de Heer M. A. van der Est het Bondsbestuur verlaten heeft en de Heer G. F. Deufferwiel tot bondsbestuurder is verkozen, valt enkel mede te deelen, dat aan het eind van dit jaar het Gymnastiekgezelschap ,Mercules" voor het lidmaatschap van den Bond bedankt, waardoor de Heer Willink van Collen als secretaris voor het Verbond verloren gaat en als zoodanig wordt opgevolgd door den Heer Deufferwiel. Slechts korten tijd mocht laatstgenoemde Heer zijn krachten aan het Secretariaat van het Verbond besteden, daar de vergadering van het Bondsbestuur en de afgevaardigden van het N. G. V., op 26 Maart 1871 gehouden, den Heer M. D e n t z als le Secretaris verkiest.

Op 29 Maart 1871 heeft de tweede openbare uitvoering van het Verbond te Amsterdam, in het Park, plaats. De uitvoering blijkt geslaagd te zijn. Het is hierbij dat de bondsvergadering voor de eerste maal haar zorg tot het kostuum van de turners uitstrekt en als voorschrift geeft

Sluiten