Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuur van de Nederl. Gymnastiekonderwijzersvereeniging werd verkregen, waarbij het doel was de behartiging der gyinnastiekbelangen door onderlinge samenwerking en welk contact deed komen tot het gemeenschappelijk besluit om aan Zijne Excellentie den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken te verzoeken te willen besluiten tot het oprichten van een normaalschool voor gymnastiekonderwijzers en vervolgens om aan de gemeentebesturen te vragen om de gymnastiek in de gemeentescholen voor lager onderwijs verplichtend te doen zijn.

In December 1873 treedt de Heer van Santen uit het Bondsbestuur en wordt hij als viee-president ver 7 vangen door den Heer S. H. Stokvis. In de nu ontstane vacature van 2en Secretaris wordt de Heer D. Vrijdag benoemd.

Bij den aanvang van 1874 telt het Verbond 11 vereenigingen met 500 leden, terwijl in den loop van 1874 zijo toegetreden 10 vereenigingen met 250 leden. Inderdaad een hoogst belangrijke aanwinst. De toegetreden vereenigingen zijn: De Dordrechtsche I'urnclub, de Haarlemsche Gymnastiekvereeniging, Olympia, te Schiedam, jBato, te Utrecht, AchilleS, te Zaandam, Uitspanning door Inspanning, te Nijmegen, Lycurgus, te Krommenie, Kracht en Vlugheid, te Alkmaar, De Gymnastiek- en Schermclub, te Delft en Rawana, te Delft.

Het getal der ondersteunende leden van het Verbond bedraagt in dat jaar 35.

In de maand Februari van 1874 werd het Bondsbestuur uitgenoodigd door de Vereen iging tot Veredeling van Volksvermaken te Amsterdam om li aar te ondersteunen bij eenen door haar en de afdeeling Volksvoordachten van de Maatschappij van den Werkenden Stand te geven Kunstavond in het Paleis voor Volksvlijt. Het Bondsbestuur gaf aan die uitnoodiging gehoor en daar de beschikbare ruimte slechts voor een vijftigtal turners de gelegenheid bood, bleef de deelname aan dien avond beperkt voor de leden

Sluiten