Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Lycurgus en Kracht en Vriendschap, die zich onder leiding van den Heer P. C. Adrian op loffelijke wijze van hun taak kweten en aan het in grooten getale opgekomen publiek op de juiste wijze toonden wat eene voortdurende geregelde lichaamsoefening vermag.

De Ve openbare uitvoering van het N.G.V. had op den 27en September 1874 te Rotterdam plaats. Onder begunstiging van het allerschoonste weder werd deze uitvoering, , met medewerking van Belgische en Duitsche turners, in de open lucht gegeven en blijkt het, dat de uitslag dier Tiitvoering alleszins bevredigend mag genoemd worden.

In de vergadering van 13 December 1874, te Amsterdam gehouden, verliest de Bond opnieuw zijn Voorzitter, die zich mede, door particuliere omstandigheden daartoe geleid, genoodzaakt ziet als zoodanig af te treden. Ook de Heer D. V r ft d a g, het bestuurslid van één jaar, wenscht <geen herkiezing. Daarop wordt het nieuwe Bondsbestuur samengesteld als volgt: S. H. Stokvis, Voorzitter, M. D e n t z, Vice-Voorzitter, H. J. F. d e W a a 1, le Secretaris, G. de Vr i es, 2e Secretaris, A. S. van Reesema, Penningmeester. Aan den Heer H. P. M e ij e r, den afgetreden Voorzitter, werd het Eerelidmaatschap van het Verbond aangeboden.

De eenige buitenlandsche uitvoering, waarbij het Verbond uitgenoodigd en vertegenwoordigd werd, was het 8e Belgische Bondsfeest te Antwerpen. De Hollandsche "turners waren daar in een groot aantal tegenwoordig.

In den loop van 1875 wordt het aantal bondsvereenigingen van 21 op 26 gebracht. Nieuw toegetreden zijn: Amstels Gymnastiekvereeniging en Isthmia te Amsterdam, de Gymnastiekvereeniging „R. G. Rigkens" te Arnhem, de Gymnastiek- en Schermvereeniging „Almelo" te Almelo en Uitspanning door Inspanning te Krommenie. Het geheele ledental der 26 aangesloten vereenigingen bedraagt thans 934. Er zijn 63 ondersteunende leden.

De Vle openbare uitvoering van het N.G.V. werd den

Sluiten