Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willende beschrijving van die uitvoering in de dagbladen gegeven, stempelt ook haar als behoorende tot de goed geslaagden.

Met het oog op het door de Regeering in te dienen wetsvoorstel tot wijziging der wet op het Lager Onderwijs werd door het Bondsbestuur in Mei 1876 een adres aan dé Tweede Kamer der Stateh-Generaal ingediend met het verzoek medewerking te willen verleenen tot wijziging dier wet in dien zin, dat het onderwijs in de gymnastiek onder de verplichte leervakken der lagere school worde opgenomen.

Op 17 December 1876 wordt de Jaarvergadering te Utrecht gehouden en ondergaat het Bondsbestuur eenige wijziging, doordat de Heer de Waal zich niet meer herkiesbaar stelt. Het Bestuur voor 1877 wordt daarna gevormd als volgt: S. H. Stokvis, Voorzitter, M. Dentz, Vice-Voorzitter, G. de Vries, Secretaris, U. A. B r a n d t s, Vice-Secretaris en A. S. v a n R e e s e m a, Penningmeester.

In die zelfde vergadering komt de vraag ter sprake: „Acht de Vergadering het wenschelijk, dat het N.G.V. zich met de inrichting van een wedstrijd van Vereenigingen belaste", welke vraag ontkennend werd beantwoord met 29 tegen 14 stemmen.

Eindelijk wordt nog besloten in elke plaats waar eene of meer bondsvereenigingen zijn één correspondent aan te stellen.

In den loop van 1877 stijgt het aantal bondsvereenigingen tot 34. Bedankt heeft de Gymnastiekvereeniging Uitspanning door Inspanning te Nijmegen, terwijl zijn toegetreden: Friedrich, Ludivig Jahn te Leeuwarden, Uitspanning door Inspanning te Sneek, de Dockumer Gymnastiekvereeniging, de Zwolsche Gymnastiekvereeniging, Sparta te Hoorn, Grouw te Grouw, Olympia te Amersfoort en Hercules te Tiel. Het totaal der werkende leden bedraagt thans 1159. Er zijn 64 ondersteunende leden.

De Jaarlijksche uitvoering van den Belgischen Turnbond had te Verviers plaats. Er werd door enkele'Nederlandsche gymnasten aan deel genomen.

Sluiten