Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de gymnastiek voor het leger en dat van elk regiment twee onderofficieren voor ieder der cursussen met dat doel bjj de-schietschool gedetacheerd zullen worden.

De Bondsvergadering op 7 December 1879 te Utrecht gehouden brengt aan 't licht, dat de Heeren van Beêsema, Brandts en Wijnstroom geen hernieuwing van hun mandaat als bestuurslid wenschen. Buitendien besluit de vergadering, dat voortaan het Bondsbestuur zal bestaan uit Voorzitter, Secretaris en Penningmeester, welke te Amsterdam woonachtig moeten zijn en 4 Commissarissen, die ad-libitum kunnen gekozen worden uit de verschillende deelen des lands. De functies van Vice-president en 2« Secretaris zijn daarmede vervallen. Nadat de Heer A. S. van Beesema tot Eerelid is benoemd, wordt het Bondsbestuur voor het jaar 1880 samengesteld als volgt: G. de Vries, Voorzitter, Chr. F. K o k, Secretaris, A. d e C1 e r q, Penningmeester, R. Bloembergen Ez., J. L. Grüber,

F. Mees GJz. en E. A. B o 11 i n g a, CJommissarissen. Het jaar 1880 toont opnieuw eene vermeerdering aan

van 6 vereenigingen. Toegetreden zijn: Gelre te Arnhem, Achilles te Groningen, Achüles te Enschede, Ripperda te Haarlem, Mavors te Kampen, Uitspanning door Inspanning te Nijmegen, Cineinnatus te Wageningen, de Asser

G. V. en de Gymnastiekvereeniging „Hoogezand—Sappemeer", waartegenover staat het verlies van Rawana te Delft en Grouw te Grouw, die bedankten, terwijl de Batavier te Groningen ontbonden werd. Het Verbond telt alzoo aan het eind van dat jaar 51 Vereenigingen met 1538 werkende en 1227 kunstlievende leden.

De ondersteunende leden van het Verbond groeiden in 1880 tot het aantal van 106.

Op 1 Augustus 1880 werd op het terrein „het Geldersoh Spijker" de Xle openbare uitvoering te Arnhem gehouden. 43 Bondsvereenigingen, met 584 leden namen aan deze uitvoering, die wederom onder de voortreffelijke leiding van den Heer P. C. Adrian stond, deel. Aan deze uitvoering

2

Sluiten