Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was een persoonlijke wedstrijd voor vèrspringen, hoogspringen en voor gewichtenheffen verbonden, waarvan de uitslag was, dat een lauwerkrans en diploma als prijs voor vèrspringen werd uitgereikt aan den Heer J. van Blom.menstein van de Delftscbe Gymnastiekclub, een dito voor hoogspringen aan den Heer H. van Gorkum van de Zwolsche Gymnastiekvereeniging en voor gewichtenheffen aan den Heer W. C. Abspoel van Bato te Utrecht. De twee hoogste sprongen waren 1.50 en 1.45 meter; de twee verste sprongen 5.30 en 5.20 meter.

Hadden bij vorige uitvoeringen in Alkmaar, Haarlem.en Maastricht op eenige openbare, plaats de Burgemeesters dier gemeenten blijken gegeven van hun waardeering en instemming met het streven van het N. G. V., aan Mr. F. M. C. Pels Bijeken, den Burgemeester van Arnhem, zou het gegeven zijn ons Verbond onvergetelijk aan zich te verplichten voor de wijze waarop het door Z.E.A. voor de eerste maal officieel ten Raadhuize der gemeente werd ontvangen.

Aan het op 17 Augustus, 1880 te Brussel gehouden feest van den Belgischen Turnbond namen 42 leden deel van de volgende vereenigingen: „Kracht en Vlugheid" te Alkmaar; de Amsterdamsche Gymnastiekvereeniging: Amstels Gymnastiekvereeniging; „Sparta" van Amsterdam; de Dordrechtschè Turnclub; „Gruno" te Groningen; de Haarlernsche Gymnastiekvereeniging; „de Eendracht" te Maastricht; „Concordia" te Roermond én „Uitspanning door Inspanning" te Sneek.

Te voren, op 24—29 Juli hadden 12 Hollandsche turners, het vijfde Algemeene Duitsche turnfeest te Frankfort a/Mbijgewoond.

Met ingenomenheid mag verder worden vermeld, dat 1880 het oprichtingsjaar werd van Openbare Speeltuinen, te Amsterdam en te Rotterdam en tevens dat de Verëeniging „Volksklassen voor Gymnastiek" te Rotterdani en de Volksgymnastiekklassen der Amsterdamsche G. O. V. ge-

Sluiten