Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid te openen tot betere opleiding van gymnastiekonderwijzers. Dit amendement werd aangenomen en hiermede een eerste stap in de goede richting gedaan.

In de op 18 December 1881 te Utrecht gehouden Jaarvergadering blijkt, dat de Heeren de Vries en de Clercq geen herbenoeming als bestuurder wenschen. De vergadering kiest in hun plaats de Heeren Mr. D. Joaephus J i 11 a en P. C. Adrian, respectievelijk als Voorzitter en Penningmeester. De ovérige bestuursleden blijven in hunne onderscheidene functiën gehandhaafd.

De aftredende Voorzitter, de Heer G. de Vries wordt met algemeene stemmen "ttot lid van liet Verbond benoemd.

In die zelfde vergadering werd bij acclamatie aan het Bondsbestuur de opdracht gegeven een adres tot de Hooge Regeering te richten en daarin aan te dringen op een nader onderzoek en eene betere omschrijving van het examenprogramma van de acte-examens in de Gymnastiek voor het middelbaar- en lager onderwijs en te willen letten op de noodzakelijkheid, dat geen eandidaten tot het examen worden toegelaten, die niet de noodige practisehe ervaring hebben tot het geven van onderwijs. Verder zal, voor zoover de financiën van het Verbond zulks gedongen, door middel van kleine geschriften de strekking en het doel der lichaamsoefeningen door de gymnastiek algemeener bekend worden gemaakt.

Het is reeds in dit .jaar, dat de nog jeugdige bondsvereeniging „For ever Friends" te Roermond het voorstel doet om het N. G. V. in afdeelingen te splitsen. Dit hoogst ingrijpende voorstel, dat eenige jaren later zou leiden tot de thans nog vigeerende gewestelijke indeeling, werd in de vergadering van 1881 niet aangenomen, boewei bleek, dat een belangrijk deel der afgevaardigden de zienswijze van „F. E. F." deelde.

Intusschen waren, nadat in het afgeloopen jaar, op voorstel vaar den Heer J.Tnrnen b u r g van de Dordrechtsche Turnclub, door verschillende leden van den Bond een som

Sluiten