Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scholen, tweede klasse, de gelegenheid tot feestvieren. Naast de beide reeds genoemde hoofdleiders, Hijner en Berkhout, komt de eer van het verrassende schoone resultaat van dien dag toe aan de leden der Amsterdamsche G. O. V. aan wie de organisatie van dit feest was opgedragen.

Woensdag 8 Augustus is de dag der Volksfeesten, waarvan de leiding door het gemeentebestuur van Amsterdam aan het N. G. V. in handen was gegeven. De spelen hadden plaats: aan den „IJsbreker" onder directie van den Heer P. C. A d r i a n, op het terrein aan de Willemspoort onder die van den Heer F. C. Grote, terwijl op het Amstelveld de leiding in handen was van den Heer C h. F. K o k.

Op alle terreinen bestond het programma uit: Touwklimmen, Steenwerpen, Hardloopen, Boegsprietloopen en Enteren aan een balk.

Een schitterend vuurwerk op het IJ en in de Linaeusstraat was bestemd als een pakkend slot der feesten, die echter op Donderdag 9 Augustus nog nagloorden toen ook de leerlingen der zoogenaamde kostelooze scholen van Amsterdam in de speeltuinen hun aandeel in de feestvreugde bekwamen. Het jaar 1883 is voor Amsterdam en daarbuiten niet alleen geweest het tentoonstellingsjaar maar tevens dat van het gymnastiekfeest.

Meermalen was er in het Bondsbestuur sprake geweest een uitvoering te gevenj ter plaatse waar nog geene Verëeniging bestond. Op 29 en 30 September 1883 werd daartoe 's-Hertogenbosch als arbeidsveld gekozen, hetgeen in de hoofdstad van Noordbrabant mogelijk werd gemaakt door de welwillendheid waarmede de aldaar gevestigde Sociëteit „de Unie" het plan begroette en liet feestje voor haar rekening nam. De juist tevoren opgerichte Bossche G. V., gesteund door „de Amsterdamsche", „Amstels G. V.", „Sparta" en „Kracht en Vriendschap" neemt de uitvoering vee-r' haar rekeningy diei als altijd onder de waardevolle leiding van den Heer P. C. Adrian volkomen slaagde.

Sluiten