Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als een belangrijk feit in de Noord-Zuid Nederlandsche gymnastiekgeschiedenis mag genoemd worden het in Oktober 1886 te Antwerpen gehouden Congres tot vaststek ling van een Turnvaktaal, waar het Verbond vertegenwoordigd was door de Heeren-Karel Muller en G. H. Peerboom van Amsterdam. Onze Regeering gaf hierbij blijk van belangstelling door den Heer Dr. A. T. van Aken, Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs, naar genoemd Congres af te vaardigen.

Reeds in het begin van 1886 heeft de Heer René Schmitz, wegens vertrek naar het buitenland, zijn functie als bondsbestuurder moeten neerleggen. Op het verzoek van het bestuur, dat noode het contract met het Zuiden miste, werd de Heer G. H. Peerboom bereid gevonden tijdelijk den vrijgekomen zetel in te nemen.

In de bondsvergadering, die op 19 December 1886 te Amsterdam plaats had, wordt het geheele bestuur herkozen en de Heer Peerboom in zijn functie bevestigd.

Aan het feit, dat deze Jaarvergadering te Amsterdam plaats vond, had het N. G. V. het te danken, dat zijne leden den vorigen avond, als gasten der Amsterdamsche Voorwerkersklasse een aangenamen en nuttigen avond doorbrachten. De A.V.K. toonde daarbij welke uitstekende resultaten er te verkrijgen zijn door eene dergelijke samenwerking van vereenigingen. Later is dit nog meermalen gebeurd. En het is steeds met groote dankbaarheid dat zij die van de gastvrijheid der A. V. K. gebruik maakten, zich herinneren wat daar voor hen te genieten en te leeren was.

Belangrijke besluiten dezer vergadering waren: 1» liet besluit om ook in 1887 geen bondsuitvoering maar enkel partieele uitvoeringen te geven, zoodat ook de deelname aan het feest in Den Haag, slechts partieel zou zyn; 2». het besluit dat financieelen steun dier uitvoeringen van de Bondskas uitsluitend zou bestaan in een onherroepelijk vooraf vastgestelde bijdrage in een eventueel tekort; 3» het besluit om eene eommissie te benoemen, die de opdracht

3

Sluiten