Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van 5—7 Augustus 1893 heeft de feestviering van het 25-jarig bestaan van het Verbond, te Amsterdam, plaats.

De Burgemeester, Mr. Vening Meines z, ontvangt de „officials" ten Baadhuize, waarheen ditmaal niet in optocht wordt gegaan. Na afloop recepieert de feestcommissie in de Koningszaal van „Artis". Bij deze beide gelegenheden zijn de Heeren N. J. Cuperus, uit Antwerpen en A d o 1 f G r a h n, uit Hannover, als vertegenwoordigers hunner respectieve Bonden aanwezig.

6 Augustus brengt een goed geslaagde uitvoering met Adrian op het podium en Henri Brandts Buijs, leider van het orkest bij de door . hem gecomponeerde muziek voor de staafoefeningen. Maandagmorgen heeft de vereenigingswedstrijd aan toestellen plaats. De namiddag werd ingenomen door vereenigingsturnen.

Des avonds had de Eereavond plaats in het Concertgebouw en waar de organiseerders van het Zilveren bondsfeest de bedoeling hebben gehad om daardoor het feest op waardige wijze te besluiten is dit hun volkomen gelukt. Die Eereavond was een volledig succes. De damesturneressen, de buitenlanders en de zoo gunstig bekende Amsterdamsche Voorturnersklasse, hebben daar het beste van hun „kunnen" gegeven. Ongekend mooi waren de prestaties der Hannoveranen aan het hoogrek en het paard. Buitengewoon fraai was de schoone serie vrije oefeningen door de Antwerpsche turnvereeniging onder leiding van den Heer A. H a p p è 1 s gegeven. Nieuw en uiterst keurig, was het optreden van een 34-tal jonge dames in kleurige matrozenpakjes, die onder leiding van den Heer J. A. Hijner, te Amsterdam, met voorbeeldige nauwgezetheid hunne stokoefeningen uitvoerden.

In de pauze had de prijsuitdeeling aan de deelnemers aan den personeelen wedstrijd plaats. Er werden 20 diploma's als prijzen uitgereikt, terwijl aan de eerste 10 prijswinners bovendien een lauwerkrans werd overhandigd, of liever om de schouders geworpen, hetgeen, ieder op haar

Sluiten