Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koningin Willielmina. Deze betooging, aanvangende niet oen indrukwekkend vaandeldéfilé en gevolgd door de uitvoering van algemeene strafoefeningen, waarna toesteloefeningen, stond onder leiding van den Rotterdamschen gymnsstiekleeraar S. van Aken en heeft op de duizenden toeschouwers een blijvenden gunstigen indruk achtergelaten.

Ons Eerelid, de Heer N. J. Cupérus vierde in het laatst van 1898 zijn twintigjarig voorzitterschap van den Belgischen turnbond, waarbij het hem aan sympathie van de zijde van het N. G. V. allerminst ontbroken heeft. Inmiddels is het Verbond toegetreden tot den Europeeschen Turnbond en heeft het, ter wille van het gezamenlijk optreden, de onderscheidene conclusies daarvan aanvaard.

In 1898 blijken er te zijn 123 bondsvereenigingen met 7074 leden, waaronder 2580 werkende.

In 1899 is het oogenblik gekomen, dat het Tijdschrift geheel voor rekening van het Verbond wordt uitgegeven. Inmiddels is de Heer Wopkes overleden en de redactie thans in handen gesteld van het Dagelijkscli Bondsbestuur. De bondsvergadering van 1899 besluit tot het houden eener enquête in zake de gewestelijke vertegenwoordiging, waarover nog steeds in het Tijdschrift van gedachten wordt gewisseld. Een leiddraad werd aan alle vereenigingen verzonden met verzoek na lezing daarvan te mogen vernemen het standpunt, dat de verëeniging ten opzichte van de gewestelijke vertegenwoordiging inneemt. Slechts 54 antwoorden kwamen in, zoodat deze geheele opzet zonder resultaat bleef.

Door enkele turners werd aan het Belgische Bondsfeest te Gent deelgenomen.

Meer en meer worden in de verschillende gewesten voorturnerslessen gegeven en treden turndagen in de plaats der gewestelijke uitvoeringen. Alleen in het gewest „Noordholland" had in 1899 een gewestelijke uitvoering plaats te Edam.

Sluiten