Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het aantal der bondsvereenigingen is gestegen tot 132.

In 1900 bleek het, dat evenals in de daaraan voorafgaande jaren, na de bondsuitvoering in Groningen, ook toen geen gelegenheid werd aangeboden eene openbare uitvoering in éenige groote gemeente te geven. Wel waren door bet Bondsbestuur pogingen daartoe aangewend te Nijmegen en Maastricht, maar bezwaren van plaatselijken aard hebben belet te dezen opzichte tot een resultaat te komen. Daarop werd het besluit genomen een grooten bondswedstrijd te geven, die op 30 September 1900 te Arnhem plaats had. Deze wedstrijd bestond in verplichte oefeningen aan toestellejn in 2 graden. Ingesloten was daarbij een personeele wedstrijd. De uitslag was dat bij den vereenigingswedstrijd len graad achtereenvolgens als prjjswinsters verschenen: „Attila" te Utrecht, „Kracht en Vriendschap" te Amsterdam, „D.O.O." te Utrecht en „Spartacus" te Amsterdam. De 2e graad leverde achtereenvolgens als prijswinsters op: „Lichaamsontwikkeling" te Delft, „Hercules" te Leiden. „Amsterdam" te Amsterdam, „de Hilversumsche G. V." en „Atlas" te Kampen.

De eerste drie prijs winners van den personeelen wedstrijd waren: Charles Bruchez van „Hercules" te Botterdam, E. de Wilde van „Attila" te Utrecht en M. Waag van „Spartacus" te Amsterdam.

Alleen het gewest „Noordholland" wist in 1900 eene gewestelijke uitvoering te houden te Purmerend, onder leiding van den Heer B. W. Wulf horst. Deze uitvoering, die met weinig voorbereiding vlak na de groote vacantie plaats had, had een uitmuntend verloop.

De Bonds-technische Commissie veranderde in 1900, doordat de Heer PI timer uittrad en de Heer W. Bückert in zijn plaats kwam.

Het aantal bondsvereenigingen bedraagt nu 138.

In den loop van 1900 werd verder door het Bondsbestuur een adres gericht aan den Minister van Oorlog met de bedoeling in het bezit te komen van een Rijkssubsidie.

Sluiten