Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadat hierop mondelinge gedachtenwisseling was gevolgd werd op de Staatsbegrooting van Oorlog over het jaar 1901 een subsidie van f 2500.— onder nadere bepalingen in verband met te verkrijgen verkorten diensttijd voor militieplichtigen toegestaan. Het directe gevolg hiervan was, dat gymnastische volksklassen werden opgericht in Sneek, Groningen, Enschede, Utrecht, 's-Gra venhage, Zierikzee en Amsterdam. Deze volksklassen wérden gesteld onder leiding van de leeraren in de gymnastiek, bijgestaan door voorturners uit verschillende gymnastiekvereenigfngeh.

De over 1901 te déken opzichte verkregen resultaten gaven den Minister van Oorlog aanleiding reeds in 1902 het Rijkssubsidie te verhoogen tot f 5000.—.

In de op 27 Januari 1901 te Utrecht gehouden bondsvergadering treedt de Heer H. D. van der Maas, die den Heer Henri Bloemen als voorzitter van het „Zuidergewest" is opgevolgd in het Bondsbestuur. Het geweest „Zeeland" heeft den Heer Van der Bilt la Mot the als voorzitter verloren. In diens plaats treedt de Heer A. W. H u b r e c h t s e, te Middelburg, als waarnemend voorzitter op.

Door het Rijkssubsidie was het bondsbestuur in staat meer dan vroeger mede te werken tot het oprichten, uitbreiden en verbeteren der voorwerkersklassen en het blijkt dan ook al spoedig, dat de gewestelijke besturen de gelegenheid niet hebben laten voorbijgaan om dit propagandamiddel bij uitnemendheid aan te wenden en door regelmatige oefening eenheid te brengen in het onderwijs en de beoefening der gymnastiek.

Tengevolge van het niet doorgaan van het voorgenomen bondsfeest te Rotterdam en het eerst op 8 Juni 1901 bekend worden van dit feit, hebben behalve in het gewest „Zeeland", te Goes, geen uitvoeringen plaats gehad, maar zijn daarvoor veelal turndagen en wedstrijden in de plaats getreden. Dank zij de medewerking der Amsterdamsche

Sluiten