Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den Heer KI. de Vries werd het Eerelidmaatschap aangeboden, terwijl de vergadering als blijk van groote waardeering en hulde voor den steun zoo openlijk in de Staten-Generaal aan het N. G. V. gegeven den Heer Kolonel J. B. V e r h e ij mede tot Eerelid benoemde.

Eene belangrijke wijziging werd in de Bonds T. C. gebracht, met dien verstande, dat door elk der gewestelijke besturen één lid en door het bondsbestuur drie leden werden aangewezen. Diensvolgens bestond die Commissie in 1903 uit de Heeren: S. van Aken, Voorzitter, Karei Muller, W. Bückert» J. H. Casparie (Noordergewest), C. J. G. Mie re met (Middengewest), Volk er t Haij e (gewest Noordholland), H. D. van der Maas (Zuidergewest) en W. H. Hengevelt, Secretaris (gewest Zuidholland).

Over 1903 valt wederom eene algemeene levendigheid in alle gewesten te constateeren. Gewestelijke uitvoeringen werden gehouden te Veendam, t« Zwolle, te Amsterdam, te Lisse en te Nijmegen. Buitendien was het Verbond vertegenwoordigd op de buitenlandsche bondsfeesten te Marseille, Neurenberg en Antwerpen.

172 bondsvereenigingen staan thans op de ledenlijst met een ledental van 12.276, waaronder 4084 werkende, leden.

Het jaar 1904 was evenmin als het daaraan voorafgaande rijk aan groote gebeurtenissen in onzen kring. Belangrijke feiten waren: 1°. de wederoprichting van het gewest „Zeeland"; 2°. de wijziging der redactie van het Turnblad (sedert 1903 onder • die benaming uitgegeven) waardoor deze redactie werd toevertrouwd aan de Heeren: B. A. van Doorn, te Bussum, Joh. H. Koert, te 's-Gravenhage en D. J. Kroes te Haarlem; 3°. wijziging van de Bondswet, zoodanig, dat daarin eene bijzondeaBBv bondsverordenmg tot regeling der feesten en wedstrijden van het N. G. V. en zijné gewesten wordt voorgeschreven.

In de Bonds T. C. kwam wijziging, doordat de Heer

Sluiten