Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fer te Amsterdam en D. J. Kroes te Haarlem, welke redactie in 1906 intact bleef, toen de lang gekoesterde wensch van velen in vervulling kwam en bet Turnblad een weekblad werd.

In de jaarvergadering op 28 Januari 1906 te Amsterdam gehouden kwam in het Bondsbestuur eene zeer gewichtige verandering. De Heer E. D. C. Bornem'ann, in het laatst van 1905 gekozen als Voorzitter van het gewest „Noordholland" kwam den Heer G. Adrian in het Bondsbestuur vervangen. Maar buitendien bedankten de Heeren Karei Muller en Van der Meulen voor hunne functies. De 'bondsvergadering koos daarop den Heer Job. H e ij n e n te 's-Gravenhage als bondsvoorzitter en den Heer Joh. B. van Zuijlen te Amsterdam als bondspenningmeester. De Heer Karei Muller wordt bij acclamatie tot Eerelid benoemd. Tegelijkertijd verleent de Regeering, zijne vele belanglooze diensten erkennende, hem het ridderkruis Van Oranje-Nassau.

Ook in de Bonds T. O kwam belangrijke wijziging. Deze werd over 1906 samengesteld uit de Heeren: S. van Aken, te Botterdam, Voorzitter, W. H. H enge velt, te 's-Gravenhage, Secretaris, Joh. B. van Zuijlen en B. J. C. B 1 om, te Amsterdam, M. Wierstra, te Sneek, G. A. v a n D ij k, te Deventer, W. H. N ij s t e n, te Maastricht, W. B ü c k e r t, te Amsterdam en J. J. M e ij e r i n k, te Zierikzee.

Met genoegen moge hier worden vermeld hoe meer en meer turnbonden in de gewesten worden opgericht en hoe bet blijkt, dat het propagandawerk van het N. G. V. door al die bonden krachtig wordt gesteund.

Er zijn thans 224 bondsvereenigingen, terwijl 11 vereenigingen als zelfstandige dames-gymnastiekvereenigingen znn ingeschreven. Buitendien zijn er tal van damesafdeelingen aan mannenturnvereenigingen verbonden.

Gewestelijke uitvoeringen werden in 1906 géhouden te Winschoten, Arnhem, Zaandam, Naaldwijk, Sittard en

Sluiten