Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 26 September 1909 word door ruim 500 leden van het Verbond eene betooging gegeven ter gelegenheid van de jaarlijksche feesten van den Nederlandschen Bond voor Lichamelijke Opvoeding op het terrein „Zorgvliet" te 's-Gravenhage. Het is de bedoeling geweest met die betooging op het veld en ter gelegenheid van een feest van dien aanverwanten Bond te toonen hoe samenwerking en onderhoud van vriendschappelijke betrekking zeer wel mogelijk en gewenscht was. Daarom is het te betreuren geweest, dat andersdenkenden, niet alleen hun sympathie aan deze bedoeling hebben onthouden, maar de zaak openlijk hebben tegengewerkt'.'Ondanks te maken billijke opmerkingen slaagde deze betooging volkomen, waarvoor, naast een woord van waardeering aan het adres der Bonds T. C. hoofdzakelijk een woord van hulde aan den Heer K r ij g e r toekomt.

Het Fransche Bondsfeest te Angers vindt onze hondspenningmeester als officieel vertegenwoordiger van het N. G. V. Te Lausanne, bij het Zwitsersche bondsfeest, heeft de Heer M. Dentz die vertegenwoordiging voor zijne rekening genomen; evenzoo de Heer S. van Aken op het bondsfeest te Luxenburg. Het is aan het laatstgenoemde bondsfeest en de daaraan verbonden wedstrijden, dat door de Dames- en Mannen-Gymnastiek Verëeniging „Rotterdam" met veel succes werd deelgenomen.

Aan het eind van 1909 telt het N. G. V. 283 bondsvereenigingen en is het aantal zelfstandige damesvereenigingen 19 gebleven.

De jaarvergadering op 30 Januari 1910 te Amsterdam gehouden verrichte in eene korte spanne tijds veel werk De door het Bondsbestuur voorgestelde wetswijzigingen, in verband met de in Zwolle aangenomen gewestelijke vertegenwoordiging, worden, met enkele kleine veranderingen, aangenomen. Verder wordt de Heer De» Mr. F. van Leeuwen, Oud-Burgemeester van Amsterdam,,tot Eerelid benoemd en besloten, op verzoek der Haagsche bondV

Sluiten