Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leidt hiertoe. Doch, als men bedenkt, hoe men zich na afloop van het wedstrijdseizoen gestaald gevoelt, heeft men er een enkele prikkelbare bui graag voor over.

Het roeien in het buitenland heeft natuurlijk zijn bijzondere bekoring.

Vraag eens 'aan oude roeiers, die in het buitenland een prijs wonnen, of zij niet steeds met genoegen aan dien tijd terugdenken. Hoe voelden zij zich één in den vreemde, hoe waren zij trotsch op hun nationaliteit. Hoe bevriend met elkander en hoe werden daardoor lief en leed samen gedragen.

Eiken dag is het wikken en wegen der kansen; de coach kan dan nooit enthousiast genoeg zijn. Echter behoort hij toch zorg te dragen, dat zijn ploeg niet overmoedig wordt.

Een wedstrijd wint men niet door zelfvoldaanheid, wél door zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen is een der moeilijkste eigenschappen, die zich een mensch kan aankweeken. Het zelfvertrouwen brengt ook vertrouwen op zijn ploeggenooten en niets is opwekkender, dan midden onder den wedstrijd, wanneer het spant, overtuigd te zijn, hoe elk voor zich den wil heeft, te overwinnen.

Dan is men in staat tot groote dingen en deze gedachten en de jonge krachten op hetzelfde oogenblik aangewend, brengen meestal de overwinning.

Hoe moet nu de coach bij de samenstelling van zijn ploeg te werk gaan?

Absoluut vaste voorschriften zijn daarvoor natuurlijk niet te geven, toch houdt men zich meestentijds aan datgene, wat in de practijk bewezen heeft tot goede resultaten te leiden.

Allereerst dan de samenstelling van een vier.

Is de giek voorzien van rolbanken, die in het midden van de boot liggen, dan behoeft op de

Sluiten