Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijdens den doorhaal de aangewende kracht moet toenemen, het rukken echter steeds moet worden vermeden.

Het aanzetten is niet het gewichtigste deel van den slag, daar de boot haar snelheid niet in het begin, doch aan het eind van den slag krijgt. Professionals hechten zóó weinig aan het krachtzetten bij het begin, dat zij de bladen meest allen schuin inzetten en eerst onder water draaien. Dit wil weer niet zeggen, dat bij het begin absoluut geen kracht moet worden aangewend, doch de sculler moet de kracht dusdanig verdeelen, dat toename over den geheelen slag mogelijk is.

Het spreekt wel vanzelf, dat de sculler deze wijze van inzetten en aanzetten niet zonder grond in practijk gebracht heeft. Ten eerste is de stand der sculls aan het begin van den slag veel ongunstiger dan die van den riem, daar de hoek, dien de scull vormt met het boord, beduidend geringer is en zooals wij in een vorig hoofdstuk gezien hebben, de zijwaartsche druk op de boot daardoor veel grooter wordt. Deze zijwaartsche druk werkt niet mee de boot vooruit te brengen en hoe grooter dus de aangewende kracht, hoe meer verspilling van kracht.

Ten tweede kan een krachtige opgooi alleen geschieden door het sterker afzetten van het voetbord, waarmede een aan de richting van de boot tegengestelde kracht optreedt, die de boot in haar vaart stuit.

Ook de houding van het lichaam is bij het begin van den slag ongeschikt voor hevigen arbeid en al deze waarheden bijeengenomen, hebben gemaakt, dat men tot het practische besluit gekomen is, den inzet matig te doen zijn en eerst meer kracht te zetten, zoodra de hoek van scull en boot gunstiger geworden is.

Na den inzet kom ik tot de bespreking van

Sluiten