Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In twijfelachtige gevallen zal de beslissing overgelaten zijn aan het Bestuur der Voorzittende Vereeniging, die het recht heeft één of meer roeiers zonder opgave van redenen uit te sluiten.

Vreemdelingen worden als amateur-roeier of -stuurman beschouwd, voor zoover zij in hun eigen land als zoodanig worden erkend.

Men ziet hieruit duidelijk de bedoeling, die voorgezeten heeft bij het formuleeren dezer bepalingen, ontleend aan de Engelsche amateursvoorschriften, om te voorkomen, dat de roeisport in handen zal komen van hen, die uit hoofde van afkomst, opvoeding en levensopvatting zoo wijd verschillen van den Engelschen gentleman.

Omtrent de klassen van roeiers, vermeldt het Reglement een indeeling van drie klassen, nl.: beginnelingen, juniores en seniores, of zooals het spraakgebruik ze noemt: beginnelingen, jonge en oude roeiers.

Bij stuurlieden 'is de onderscheiding in klassen niet omschreven, en terecht, want een goede stuurman kan nooit teveel wedstrijdervaring hebben om in elke ploeg op zijn plaats te zijn.

Alleen zijn leeftijd en gewicht zijn begrensd. Hij moet minstens 16 jaren zijn en mag niet minder dan 50 KG wegen. Weegt hij minder, dan moet hij het ontbrekende gewicht in de boot medenemen.

Dan volgen de artikelen, op de wedstrijden betrekking hebbende.

Voorts vindt men, wat in het programma moet opgenomen worden.

Het kan gebeuren, dat op het laatste oogenblik veranderingen in een ploeg moeten plaats vinden.

Par. 10 zegt daaromtrent:

Veranderingen in de samenstelling eener ploeg zijn geoorloofd, behalve in het geval van par. 29 (gelijke aankomst), mits de plaatsvervangers leden

Sluiten