Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en physieke verzorging der jeugd op deze scholen! Aan de genoemde 49 gymnasia wordt in totaal 43% uur aan gymnastiek gedaan of per gymnasium nog geen uur per week, terwijl het aantal werk-uren grooter is dan op de Hoogere Burgerscholen. Al weer kan hier het ,,commentaar overbodig" weerklinken. Helaas! Bijzonderheden op dit gebied aangaande het. vak-onderwijs volgen thans. In de eerste plaats bestaan in ons land 76 vakscholen voor meisjes. Die inrichtingen worden door 8163 leerlingen bezocht. Van dit aantal zijn er slechts 2, zegge 2 scholen met gymnastiek-onderwijs, waarvan het aantal bezoekstertjes 209 bedraagt. Is het niet treurig? Maar nog triester ziet het er, wat dit onderwerp aangaat, op de 33 vakscholen voor jongens uit, etablissementen, die door 1509 mannelijke landgen ooten bezocht worden. Op geen enkele dezer 33 inrichtingen wordt de lichamelijke opvoeding geëerd. Tel daar nu eens de cijfers, aan de avond-scholen ontleend, bij! Het wordt inderdaad duister. Op de avond-vakscholen verschijnen 21223 discipelen. De burgeravondscholen worden bezocht door 7321 leerlingen. Op de teekenscholen verzamelen zich 19524 jongelui. Aan geen dezer inrichtingen verzorgt men de lichamelijke gesteldheid der jeugdige Nederlanders. Nu ja, er zijn nog enkele lichtpuntjes in ander opzicht. De Middelbare Landbouwschool te Groningen wordt door 25 leerlingen bezocht, en daar doet men aan gymnastiek. De Koloniale Landbouwschool te Deventer telt 143 weetgierigen, en daar eert men eveneens de kunst van Jahn. Maar daartegenover staan weer de 19 Rijks Land- en Tuinbouwscholen, waar 610 landgenooten arbeiden, en waar men de physical culture wederom schromelijk veronachtzaamt.

De lezer zal, wat dit onderdeel van mijn betoog aangaat, zelf wel de balans kunnen opmaken. Maar desondanks is het interessant om hier nog eens af te drukken, welke bedragen door den Staat aan verstandelijk en lichamelijk onderwijs worden besteed. Men luistere! Voor het Hooger Onderwijs geldt het getal f 6.459.705. Voor het Middelbaar Onderwijs wordt f 3.254.855 betaald. Het Vak-onderwijs eischt f 3.766.923. De Rijks-Academie voor Beeldende Kunsten vraagt

Sluiten