Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kijk gerubriceerd met eenvoudige en meer versierde beginletters. Enkele grootere in goud op blauwen grond. Op de eerste tekstbladzijde daarmede verbonden een bordure in kleuren en goud met bloemen, vruchten en een pauw; de versiering draagt een Nederlandsch karakter.

Op den perkamenten rug. en voorin het boek is het jaar 1441 geschreven; eene vergissing ontstaan door onduidelijkheid van de 1 in het colophon.

37. Egidius [Corboliensis], Carmina de urinarum iudiciis, cum com-

mento eiusdem. Liber magistri Egidii de pulsibus metrice compositus. Commentum magistri Gentilis de Fulgineo super tract. pulsuum. Castig. a mag. Avenantio de Camerino. Venetiis impr. per Bernardinum Venetum exp. Jeronymi Duranti 1494. 4°.

78 bladen, waarvan het eerste (wit) ontbreekt, Goth. letter, gekleurde hoofdletters enz. Aan het einde merk met de naamletters I. D. Hain-Cop. 101, Proctor 5522, Pellechet 62.

De aanvang van het gedicht geeft drieërlei afleiding van het woord urina:

Dicitur urina: quoniam fit in renibus una. Aut ab urith greco: quod demonstratio fertur. Aut qiiia quod tangit mordet desiccat et urit.

38. Gabriel Zerbus Veronensis, Opus perutile de cautelis medicorum.

S. 1. 1495. 40.

Druk van Christophorus de Pensis te Venetië (werkzaam sed. 1488), 16 bladen,

Rom. letter. Hain-Cop. 16286, Proctor 5235. Beginletters oningevuld, een kleine houtsnee-initiaal.

Aan het eind een gedichtje van vier disticha „Ad enientes librum hunc", waarvan het slot luidt:

Hunc eme qui cuncta sennm veterumqne priorum

Scire cupis; alter eris appollineus. . % '

Dominions Berthonus.

Ex-libris O H. Fuchs en J. Baart de la Faille. Later eigendom v. h. Gen. t. bev. d. genees- en heelk.

39. Joannes de Ketham, Alamanus, Fasciculus medicine, in quo continentur: 1° Judicia urinarum cum suis accidentiis. 2° Tractatus de flobotomia. 3° De cyrogia. 4° De matrice mulierum et impregnatione. 5° Concilia utiïissima contra epidimiam. 6° De Anothomia Mundini totius corporis humani, etc. Emend. a Petro Andrea Morsiano de Imola, coadjuvantibus Joanne Jacobo Cararia de Buxeto et Anton'io Frascaria Januensi. Impr. Venetiis per Joannem et Gregorium de Gregoriis 1495. f°.'— Met houtsneden.

40'bladen in 2 kolommen, Goth. letter, houtsnee-initialen, tien groote houtsneeprenten. Hain-Cop. 9775, Proctor 4550, Choulant p. 20.

De Gregoriussen hebben zich van 1480 af met ijver toegelegd op de uitgaaf van geïllustreerde boeken. De 10 houtsneeplaten in dit werk, elk ter grootte van een bladzijde, stellen tafereelen uit de geneeskunde dier dagen voor: bezoek bij den doctor, urine-onderzoek, de doctor aan het bed van een pestlijder, lijkopening; en anatomische figuren. Ten deele komen deze prenten reeds voor in de Latijnsche uitgaaf van 1491 en de Italiaansche van 1493.

Hollandsche band uit het begin der 18e eeuw, van gemarmerd leer met gouden stempels.

Exemplaar afkomstig van het Gen. t. bev. d. genees- en heelk., ex auctione G. Vrolik 1860.

Sluiten