Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302 + 840 bladen (waarvan er in dit ex. eenige ontbreken), Goth. letter, in 2 kolommen. Beginletters enz. in rood; hier en daar rijker versierde initialen in kleuren; vele beginletters zijn niet ingevuld. I. Ie Long, Boekzaal der Ned. Bijbels p. 865—876. Campb. 290. Holtrop blz. 88, pl. 104 a.

Editio princeps van den Bijbel in het Nederlandsen, bevattende het Oude Testament zonder de psalmen, en de aproeriefe boeken. Sommige ex. bevatten slechts het gedeelte, overeenkomende met de Historia scholastica van Petrus Comestor: van Genesis tot II Koningen, de twee boeken der Makkabeën en Daniël.

Dit ex. heeft evenals enkele andere in 2 Samuel 19 een kolom, die door het verbeteren van een drnkfout een regel te weinig heeft. Het is evenals bijna alle bekende ex. defect, en gebonden in een lateren band.

22. Passionael of gulden legende. Vten latijne in duytsche getrans-

lateert. Winterstuck. Somerstuck. 2 dln. (1 bd.). Gepr. te Delf in Hollant 1489. f". Met houtsneden.

Druk van Christiaen Snellaert, blijkens het drukkersmerk, de eenhoorn, (Holtrop pl. 106 a5), aan het eind van elk der beide stukken. 250 + 268 bladen, (bl. 1, • 2, en 30 v. h. winterstuk ontbr.) Goth. letter. Campb. 1765, Holtrop blz. 85, pl. 106 b. Conway blz. 122, 327.

Tal van houtsneden, deels kleinere, heiligenfiguren en derg., ook in andere werken gebruikt; deels grootere die een halve .of heele bladzijde innemen. Deze zijn meerendeels voor dit werk gemaakt, door den „tweeden Delftschén houtsnijder", of uit diens school. Volgens Kenouvier zijn de voorstellingen geïnspireerd op composities van Dirck Bouts en Geertgen van Sint Jans. Wat de uitvoering betreft nemen zij een eigen plaats in; zij verschillen geheel van de devote en rustige tafereelèn van de meeste werken der 16e eeuwsche kunst. De artist stoort zich niet aan proporties; hij is onder den invloed van de helsche machten dié tegen de heiligen strijden, en uit dat in tafereelèn vol onrust en zenuwachtigheid van beweging. Zijne verzoeking van den H. Antonius doet aan hedendaagsche cubistische of futuristische composities denken.

Latere band met roodlederen rug. Voorin de naam P. Bondam.

23. Spighel — Die — der volcomenheyt. Die exposicie of bedudenisse

des heylighen dienst der missen. Die weerdighe bereydinghe om salichlic dat heilige sacrament dat is dat lichaem Cristi te ontfanghen. [Door Symon van Vbnloe]. Delft 1490. 8°. — Met houtsn.

Druk van Chr. Snellaert, 192 (190) bladen, Gothische letter. Vier houtsneden, de h. Veronica, Jezus a. h. kruis, de mis v. d. h. Gregorins, Jezus met de lijdenswerktuigen. Initialen deels in houtsnee, deels in rood aangebracht. Het laatste blad met colophon (Holtrop 106c) en drukkersmerk ontbreekt. Campbell 1578, Conway scct. 21, 17 c en bl. 124.

24. Fasciculus temporum inhoudende die Cronijcken van ouden tijden

Als van dat die werlt eerst ghescapen is Ende van dat Adam ende Eua eerst ghemaect worden totter gheboert christi toe

Ende voert van allen Faeusen ende Keyseren. beslutende

mit die Cronijcken der coninghen van Vranckrijck, van Enghelant ende van die hertoghen van Brabant, ende van die biscoppen van Utrecht ende van die greuen van Vlaenderen, van Hollant, van Zeelant, van Henegouwen, vari Ghelre, van Cleve, tot huden op den dach toe. By my volmaect Jan Veldenar woennende tutrecht opten Dam 1480. f°. — Met houtsneden. 838 bladen, Goth. letter. Houtsneden deels te Leuven reeds gebruikt in Veldenaer's Latijnschen fascieuhis 1476, gedeeltelijk te Utrecht ontstaan, alle wijzende op Duitschen invloed.— Veldenaer was geboortig van Würzburg. Sommige zijn ontleend aan het Speculum humanae salvationis. Zij zijn verschillend van aard t een groote bordure van ranken, blad- en bloemwerk,

Sluiten