Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39. Materiën — Deuote —, dienende tot salicheyt van allen kersten

menschen. Ghedr. inden Conuente der regulieren buten Scoenhouen inden Hem 1503. 8°. — Met houtsneden.

120 bladen, Goth. letter. Tijdschr. v. boek- en bibl.w. II 177.

Verzameling van zes traciaatjes met eigen sign., opgenoemd op de keerzijde van blad 1: Van die bekeringhe der menschen. Van die konste om te leren sternen. Van die vragen diemen den sieken vraget. Die letanien. Een deuote commendacie. Een salige oefeninghe. Een geestelike minnenbrief. Hoemen lesen sal onser vrouwen zouter. — De initialen zijn niet ingevuld.

Afkomstig uit de bibliotheek van Joh. Enschedé, waar het samengebonden was met twee andere devote boekjes (hier no. 49 en 35), te zamen in den catal. 1867 beschreven onder no. 540.

40. Gerson (Johannes), Een suverlic boec dienende geestelike ende

wairlike personen... puntelic ouergheset in duytsche, welcke... wel mach hieten Een verweckinge totten duechden. Ghedr. inden conuente der regulieren buten Scoenhouen inden Hem 1504. 8°. — Met houtsneden.

120 bladen (bl. A 7 ontbr.), Goth. letter.

Beginletters enz. in rood. Oek de houtsneden met rood afgezet.

Ex-:libris J. F. M. Sterck. Aangekocht veiling Fr. Muller 1908, no. 2065.

Hugo Jansz. van Woerden, te Leiden en te Amsterdam.

41. Leuen — Dat — van maria die ghebenedide moeder ons heren rhesu

cristi. Ghepr. te Leyden By mi Huge ians zoen van woerden. • 1500. 8°. — Met houtsn.

276 bladen, Goth. letter. Campb. no. 1120. Holtr. pl. 86 f. Het door Campbell . beschreven exemplaar had blanco bladen in plaats van den titel, blad 4

en het laatste blad, die hier houtsneden hebben. Op de keerzijde van het laatste blad het wapen van Leiden als drukkersmerk. Geene rubriceering. De plaats voor beginletters oningevuld.

42. Souter — Hier beghint een boecxken gheheten onser lieuer vrouwen

sou ter. Gepr. tot leyden in hollant bi mi hugo ian soen 1500. 8°. — Met houtsn. , :'-':Jm

72 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. prov. 4 no. 1139.

Houtsn. op den titel: de annunciatie, op de keerzijde het bezoek van Maria aan Elizabeth; op de keerzijde van blad 2 Maria als hemelkoningin, aan het einde van den souter (bladz. 68 v.) een Nood Gods. Daarna op 4 bladen „die roosencrans onser lieuer vrouwen".

43. Yertrocstinghe — Hier beghint een schoon boeck Ende is gheheten

die — der ghelatenre menschen Ende vander verclaringhe der consciencien. Ghepr. tot leyden in hollant Bi mi hugo iansoen van woerden 1502. 8°. 264 bladen, Goth. letter. Moes, Amst. boekdr. I p. 9 no. 7. W. Nijhoff f. prov. 4 no. 1112.

De titel heeft een groote houtsnee-initiaal. Vérder beginletters, onderstrepingen enz. in rood, een groote aanvangsletter met ornament in rood en blauw. Oude lederen stempelband met resten van sloten.

44. Spieghel — Die — der volcomehheit. Die exposicie of bedudenisse

des heilighen dienst der missen. Die waerdighe bereydinghe om salichlijc dat heilighe sacrament dat is dat liohaem cristi te ontfanghen. Gepr. tot leiden in hollant 1502. 8°. 180 bladen (waarvan vel G en het laatste blad ontbreken). Goth. letter. Nijhoff f. prov. 4 no. 1120.

Sluiten