Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58. Cranskens — Hier beghinnen seuen suuerlike — geordineeret op

des heilighen Vbertinus oeffeninghe, enz. Ghepr. Tantwerpen binnen dye camerpoerte int huys van Delft bi my Henric eckert van Homberch 1515. 8°. — Met houtsn. 48 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. prov. 1 no. 1012.

De titel heeft een groote houtsnee-initiaal; verder kleinere. Op de keerzijde

een .houtsnede (Maria). Onafgesneden ex., gerubriceerd met onderstrepingen.

59. Epistelen ende euangelien — Hier beghinnen alle die — metten

sermonen vanden geheelen iare die een na den anderen volgende ende ooc mede die prophecien ghenomen wter bibelen ouer gheset wten latine in goeden duytsche ende nv anderwerf verbetert ende gecorrigeert is, enz. Ghepr. Tantwerpen binnen die Camerpoerte Int huys van Delft Bi mi Henriok Eckaert van Homberch 1517. 4°. — Met houtsn. 206 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. prov. 16 no. 1469.

Op den titel een houtsnee met den naam I H S en afbeeldingen van de vier evangelisten. In den tekst kleine houtsneden. De titel rood en zwart gedrukt. Houtsneden en beginletters gekleurd; rubriceering met onderstrepingen.

ooot tot.tR ö$tüt Dtjn opê blotptntebet teliep aenDé cruce tmlt mnnbmkttc fie* lewuerenen matTt^éoa allen mi) Oogev Urfcfonöcontuctcöf tm ogtjetéDe fonDê Dtemt altefamé Iimclihc lm Ipn.oii Dat rCmmcmoorDniaafonöucgcutfr oan

oe rjoreoem oic urcuumoöooto Diefceteuemme ^ottjljuDcnfulDimctmiftm m mrj^emdfcena' raOöoKmen. C^at lette tratv taetio oan oen*

Oit te tïtvte ttatta ct om 0OD t n ons fütmtekmn bennê mat UétmTe toonoaüeoannoDe en cëfunDamëten Deg^mrfel om wataxfyagtot pemtenae

ï tm

Bladzijde uit Godschalc Rosemondt, Boecxken van der biechten, no. 60,

Sluiten