Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pieter Jan zoen Tyebaut. Ende men salse te coop vinden inden Haghe by Meester Huych Jan zoen van Woirden. 4°.

68 bladen, Goth. letter. Hoes, Amst. boekdr. I p. 98 no. 72.

Het eerste woord van den titel in houtsnede; er onder een groot wapen met

devies en drie randen. Op bl. 2 het woord Kaeiile in houtsn., op

dé voorlaatste bladz. het woord Chakles (de s een afzonderlijk blokje).

Hét laatste blad, aan de voorzijde blank, heeft aan de keerzijde twee wapens

in een rand van vijf blokken. De wapens gekleurd. Hier en daar kantteekeningen in hs.

Reynier Cornelisz., Jan v. Doesborch, en anonyme drukken.

80. Accordaten — Hier beghinnen die —. Dese boecxkens salmen te

cope vinden By Beynier Oornelissen boeckbinder wonende tot Zirczee in die potstraet. z. j. 4°. — Met houtsn. 6 bladen, Goth. letter.

Op den titel een houtsnee: Paus en Keizer; boven en onder een rand. Op de

laatste bladz. een groot houtsneewapen. In een band met Dinstructie van den Hove van Hollant, en de Kuere van

Zeelandt (no. 78 en 128).

81. Vrouwen — Der — Natuere ende complexie. Ende hoemen kennen

sal vrouwen die van natueren vrolic ende blijde sijn, ende gheerne bislapen. Ende wat vrouwen dat van natueren swaer zijn, ende niet gheerne bislapen. Ende noch meer ander dingen behorende totten vrouwen. Ghepr. bi Jan van Doesborch in de stadt van Vtrecht, biden Doem, in den gulden leeuwe. z.j. 4°. — Met houtsn.

24 bladen (waarvan er 2, B 2 en B 3, ontbreken), Goth. letter.

De eerste 2 woorden van den titel in houtsnee, en evenals de volgende regel rood gedrukt; er onder een houtsneeprent met aan weerszijden 2 randen. In den tekst een aantal houtsneden van verschillenden aard en grootte.

Behoort aan de Maatsch. t. bev. d. geneesk.

82. Comtnendatio — Hier beghint die — die men leest voer een

broeder of voer een. suster die ghestoruen is. Z. pl. en j. 8°. — Met titelhoutsnee.

12 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. provis. 9 no. 526.

Met toevoegsels in hs. uit den tijd, van twee versch. handen. Rubriceering en een initiaal in rood.

83. Euangelie — Dit is dat — vanden sonnendach voer pinxteren

ende wort beschreuen van sint Jan in sijn xv. capittel, z. pl. en j. 8°. — Met titelhoutsnee.

8 bladen, Goth. letter. Op den titel een kleine houtsnede. Verder een enkele kleine houtsneeletter. Rubficeering.

84. [Spiegel. — Hier beghint enen schonen spiegel der goeder menschen].

z. pl. en j. (het begin en het slot ontbr.) 8*. — Met houtsn.

68 (f) bladen (aan vel A ontbr. 2 bl., van vel I zijn er maar 8), Goth. letter. In één bandje met een ander fragmentarisch boekje (no. 150). Daarbij een brief van Holtrop aan Fr. Maller, van 1857.

Sluiten