Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerestraet By my Doen Pietersoon in Enghelenboreh. 4° obl. — Met houtsn. SlPl

12 bladen, Goth. letter. Moes Amst. Boekdr. I p. 69 no. 61. Nijhoff f. prov. 3 no. 116.

In den tekst een groot aantal houtsnee-afbeeldingen van munten. Wapenhoutsneden op den titel en aan het slot.

In een perkament-omslag met no. 116. Er achter nog 38 bladen met aanvullingen in hs. loopende tot 1548. Buiten op den perkament-omslag eene beschrijving met mededeeling dat een en ander is bijeen vergaderd door Joost Buyck Sybrantsz. en Allart Pieter Boelensz.

Uit de verzameling J. F.'M. Sterck (veiling Fr. Muller in 1908).

bebootfic/bat bitiiocc fonö al» lcp:ologicno:cêbc namënit gtugc/cn niet ban fine cpgé na meen roorrbè" en uoctbe. f$vx ter ruilc Dat boet i ncnigcttiil&e

licrji^urmffeenpiologfnljmCriftelihéfinób* uenio/alfeOatmè" fcbiet met meet cntticct/ttiat ^u^ngelinoftttirt/in»euofrou0ctcftamêtbcft ^oepfrbtbênootcmbcroifingccnpielogbc tc ftdiê/DaccmfDcOtcfimpÉl tncnftbrtut barcou* öê optnien gebzaebt ttietbé optétecbtcnniccb en Cbciucfcn ttjotöettjat bi inbeten boec ötuarfjten fal/<£pbatbigccngcbobtcn nieten foerhcOaet bi <Ëuangclificn belofte gpbe foeeHê fouDc.

©ace óme To is tmectttétetöctc/batafte bol ioöietuaenenopmic/Datter inermet «Êuarjrlta/ cnincrt)iet«èuan0eltfté mfgn/cngcbcel tcoee» ttio:pc/Dat öie fomigc bic boeckéöeonueutöfjte* ftaméteöeplé/ate in lcgalcD/btfio:ialrs/,ppbe* tales/en (apicntialcs.«ö:n mepnë baermeöe (teil en meet niet boe) bat npetnoe tettamet Den oubf tegclórhé. f^aetöaflelicteöoubëts/gbelncalo bat oubeteOamcntcc bocciottiacrinncgobo gte bobt en met baetneué bicgefrbicbcmflcn/brvöc oanDé genc/biebat lente gthoubc cnmrt gtbcu*

sL i

Proloog van Luther, uit de Evangeliën van Doen Pietersz., uitg. 1524. no. 113.

116. Eaaluacien — Die — ende ordonnancien vanden gelde geordonneert ende gemaect bi den heeren ende staten vanden lande. Ende van alle chijs penningen hoe men die betalen sal. Ende die renten af sal mogen quiten ende lossen vanden iare. lxxiiij. tot den iare. ccccc. ende twee. Gepr. Taemstelredam aen doude syde, in dye

Sluiten