Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134. Coopie — Dit is dye — van den brief des Keyserliker Mayesteits

gescreuen aen die Coninghinne Dowagiere van Hongaren Regente etc. zijn suster, vander grooter nederlaghe van Barbarossa Ende van dat innemen der grooter Stadt Thunes in Affrijcken. Ghescreuen in die stadt Thunes 23 Juli 1535. Gepr. Tamstilredam aen dye oude side: in die Nijsel: by mi Jan zeuersoon Croepel. 4°. 4 bladen, Goth. letter. Moes Amst. boekdr. I blz. 117, no. 85.

C?|ier bestrit Dat

eerde fceelDesboecfc^amueien

De Datmen uoemtoa t eerde uo ecfe Der Corungljen.

Jttïan iHans enoc fine twee tvöaftt/cnDe ban bacrMrcrji tghcrlicfDcn rot «Coö^dtoo geeft t^anr.a tenen fonefeamti cl s^ebectcn otc wetcfee wojt Den 0 g£ K © rocgljeepghent en»c belooft. C ©ar eettte Ca? Wel.

ontrmt o jfcR^Altm^opljtm/DanDêgebcrcrjte S'SSL Cf ©^lleP^?aim/ötel)tet<£iifeana/eê I&SëpÉCoon31eeo!)3/öe0foowseuiM

rtcban g^^^lDeg fOOllfl / bt$ fOOll*

?om <cu -^up^/Hictoelclïe eê Cp^aettittoaa/ettln

Ons gbe ■

l^fitt a!lDcr &let ^enwna/^aer^em'imaiaDöe BuTotcwl &foDerê7en sarina eiiijaöDefieenfetnöeren rcitgeaaê cuttereiue^anmncopfcars jtjnoec tot

iaer/tnbn tereiiDê Ï^Ciac Zebaottj tot ^»tIo/Daec

««•cW en0mcDa^/öpetU)eeïonen€Ii. Mjiftwi JaoeDêfcaclj quaoatClftanaofferoe/gaf

Uit Den Bibel, Antw. Henr. Peetersen 1535. no. 131.

135. Bruynswijck (Jekonimüs), Dits dat hantwerek der cirurgien ende

leert alle wonden, gehouden gesteken gheslaghen, het si lancx oft ouer dwers, te cureren ende te binden,... ghetranslateert ende ouergeset wt den ouerlanschen in onse ghemeyne sprake. Ghepr. tot Vtrecht op den hoeck van sint Martens toorn, Inden gulden Leeu Bi mi Jan Bernts. 1535.. f°. — Met houtsn. 74 bladen, Goth. letter, 2 kolommen. Nijhoff, Art typ. Jan Berntsz. V—VII. Twee regels van den titel in houtsn., rood gedrukt. De verdere titel in rood en zwart. Daaronder vijf houtsnee-voorstellingen van operaties. Verder tal van houtsneden, enkele anatomische ter groote van de bladzijde met bijschriften in boekdruk, de andere kleiner, voorstellingen van operaties, afbeeldingen van instrumenten, en eenvoudige prentjes ter opluistering. Behoort aan de Maatsch. t. bev. d. geneeskunde.

Sluiten