Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koers het complement is van den bovensten en de sinus van een hoek gelijk is aan den cosinus van zijn complement.

Boven en beneden aan iedere kolom vindt men nog voor den straal =1 de natuurlijke sinus, cosinus, tangens en secans tot in 3 decimalen van het aantal graden waarbij zij behooren.

Behalve voor vraagstukken der zeilaadjes, kan de tafel ook met voordeel gebruikt worden, wanneer men het product zoekt van eenig getal met den sinus of cosinus van een hoek.

De formule A L = tg TL (V?—\3') is wiskundig juist, terwijl AL. = afw. sec M. b. een benaderingsformule is. Het verschil met de juiste waarde, door deze laatste formule verkregen, kan men voor de dagelijksche bestekrekening aan boord verwaarloozen, zoolang de breedte niet hooger is dan 70°. (Zie „De Zee" van 1914 bl. 808). De fout blijkt het grootst te zijn bij koersen van ongev. 35°.

Bij het gebruik der formule AL= tgK. (V?—\5') moet men bij koersen dicht bij Oost of West, de waarden der Ab en van. \5 en \3' met de grootst mogelijke nauwkeurigheid bepalen. Indien men Ab met de streektafel bepaalt, waar deze waarden op 0',1 zijn afgerond, kan daardoor een fout van 0',05 in Ab ontstaan. De groote waarden van tg K. bij koersen dicht bij Oost en West veroorzaken dat hierdoor een aanmerkelijke fout in A L. mogelijk wordt. Voor koersen tusschen 85° en 90° verdient het daarom aanbeveling om in dit geval, Ab = v.cosK. te berekenen en niet uit de streektafel te nemen. Bij deze koersen kan men echter tot zeer hooge breedten gebruik maken van de formule A L. = afw. sec M. b.

Men kan de vermenigvuldiging van tg K met \Q—\3', om de A L. te vinden, gemakkelijk uitvoeren met behulp van de streektafel, daar de formules:

AL. = tyK.(\3—\5') en afw. = tf#K. Ab.

in vorm volkomen overeenstemmen. Wanneer men dus in de streektafel bg' den bekenden koers in de kolom A b. het getal opzoekt, dat gevonden is voor het \3—\3', dan zal het 8etal in de kolom afwijking daarnaast AL. geven.

Als de koers en verheid gevraagd wordt tusschen twee gegeven plaatsen, is de A b. en de A L. tusschen die twee plaatsen bekend, en kan de koers en verheid gevonden worden door middelbreedte met behulp der formules:

afw. = AL. cos M. b.

„ afw. ^ AbT en v. •= A b. sec K.

of v. = afw. cosec K.

en door V? met behulp der formules:

AL

en v. = AbsecK.

of v. =: afw. cosec K.

Sluiten