Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de laatste formule heeft men dan nog afw. = ^K. X Ab.

Zoowel bij het werken met middelbreedte als met V?, kan de streektafel dienst doen, om gemakkelijk den koers te vinden, die bij de berekende tgK. behoort, en kan ook gemakkelijk de verheid worden gevonden. Men vindt n.1. in de streektafel bij den koers de verheid, overeenkomende met de Ab. of met de afw. Is de afwijking grooter dan de A b., m. a. w. is de koers grooter 'dan 4 streken, dan zoekt men de verheid voor de afwijking; is daarentegen A b. grooter dan afw., dus de koers kleiner dan 4 str., dan zoekt men haar voor Ab., daar men op die wijze het nauwkeurigst werkt, hetgeen uit het volgende blijkt.

Staat de berekende tgK. juist in de streektafel, dan is 't hetzelfde, of men de verheid voor A b. of voor afw. zoekt. Gewoonlijk is dat echter niet het geval, en dan neemt men den koers, waarvan de tangens het dichtst bij den berekenden komt. De koers is dan derhalve niet volkomen juist.

Beschouwen wij nu de formules v. = A b. sec K. en v. = afw. cosec K., dan zien wij, dat het bij een fout in den koers, als die koers' <4 str. is, voordeelig moet zijn de verheid te vinden uit secK., dus met behulp van de A b., want bij een kleinen hoek, heeft een geringe verandering in den hoek weinig invloed op de secans, doch grooten invloed op de cosecans. Is daarentegen de hoek groot, de koers > 4 str. dan is juist het omgekeerde het geval, en is het dus beter de verheid te vinden uit cosec K., dus met behulp van de afwijking.

Voorbeelden.

1. Van 33°50' N.b. en 140°27' O.L. gezeild NOtO. V„ O. 160 mijl. Gevraagd bekomen breedte en lengte.

a. Door logarithmen volgens Middelbreedte.

Ab. = v. cos K. afw. = v. sinK.

AL. = afw. sec. M.b.

v.= 160 mijl =160' l. 160 = 2,20412

K. = NOtO i/2 O = 5i/2 str. I. cos = 9,67339

l. 160 = 2,20412 l.sin = 9,94543

str. = 61°52',5

Z. Ab.= 1,87751 Ab.= 75',4N. Afgev. b. = 33°50'N.

• M. b. = 34°27',7 Bek.b. = 35° 5',4

l. afw. = 2,14955 afw. = 141', 1 O.

I sec. = 10,08381 Z.afw.= 2,14955

Z.AL.= 2,23336 AL. = 171',1 AL.=z 2°51',10. Afgev. L. = 140°27' O.

Bek. L. = 143°18',l O.

Zeevaartk. 8« druk.

Sluiten